Tid

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson och Cristin Axörn

När, under vilka veckor? v 35-v 38

Gleerups: Matematik 5 1.1-1.3

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

 • Hur långt är ett år?
 • Hur många dagar har alla månaderna?
 • Hur skriver man datum på tre sätt?
 • vilka olika enheter av tid finns det?
 • Vad hinner du göra på en minut?
 • Vilka likheter/skillnader finns det med analog och digital klocka?
 • Hur läser vi av olika sorters tabeller och tidtabeller?
 • Hur ska vi lättast kunna lösa problem som har med att räkna med tid?

Begrepp:

Millenium, Sekel, Decennium, År, dygn, vecka, månad, kvartal, skottår, datum, sekund, minut, kvart, halvtimme, timme, tidsenhet, analog-digital tid, tidsskillnad

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Läroplanen säger att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska resonemang.
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens använding i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammang. Se mer: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll från kursplanen

I årskurs 4–6

Taluppfattning och tals användning
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Geometri
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Problemlösning
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva problemlösning (starters), genomgångar, praktiskt arbete och färdighetsträning i gleerups samt på arbetsblad.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna gör visa vad du kan på gleerups för att få en avstämning regelbundet, lektionsuppgifter samt läxor.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.