Tillsammans

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson, Peter Crichlow, Mats Sterneby

När, under vilka veckor? VT-17

Vad?

Frågeställning:

 • Hur skapar vi en bra gruppkänsla där alla kan höras och synas?
 • Hur synliggörs jag i gruppen?
 • Hur är en bra kamrat?

Övergripande mål från LGR11 2.1:

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling.

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med de demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om och förmågan att reflektera över värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan,

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 •  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar kontinuerligt med att stärka gruppen och gruppkänslan samt den enskilda individen med olika aktiviteter både från skola och fritids sida. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi utvärderar kontinuerligt genom samtal om hur vi känner och mår som både grupp och individ.

Planering, hur och vad gör vi?:

 • Vi skapar gemensamma regler som vi alla ska arbeta efter.
 • Vi arbetar med matvärdar/klassvärdar. Varje vecka utses fyra elever som får uppdraget under en hel vecka hålla ett extra öga på klassrummet så att det ser inbjudande och trevligt ut. Denne har även uppdraget  
  att se till att det blir städat i matsalen efter vår lunch.
 • I våra samlingar arbetar och uppmuntrar vi till att vara en god lyssnare. Vi respekterar andra när de har ordet.
 • Veckans elev –  varje vecka synliggörs två elever där de får berätta om sig, sin familj och intressen. Genom detta arbete synliggörs alla elever. Alla visar respekt och uppskattning mot varandra under arbetets gång.

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Vi fortsätter vårt arbete i att skapa en stabil grupp där alla ska trivas, växa och må bra. 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi vill vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikheter,
att var och en blir sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.