Träningslära/skadeförebyggande

Ansvarig lärare: Krister Andersson

När, under vilka veckor? v.17-23

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med olika aktiviteter?
 • Hur kan vi stärka vår kropp?
 • Varför ska vi stärka vår kropp?
 • Hur kan vi bygga upp ett spel så att alla känner sig delaktiga?
 • Vad kan vi göra för att förebygga skador?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

E

C

A

Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Hälsa och livsstil Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Skadeförebyggande Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Hur skall vi arbeta?

Genom olika praktiska pass där vi utmanar vår rörelse- och styrkeförmåga.

Gemensamma diskussioner om skadeförebyggande och hur fysisk aktivitet kan påverka vår hälsa.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under de olika lektionerna.
Skriftligt läxförhör om skadeförebyggande.
Individuell reflektion kring hälsa och fysisk aktivitet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 17

Uteperioden börjar

Tisdag (r+g): Ute start, promenad runt raketen

Onsdag (g): prov utdelning, skolgårds lekar

Torsdag (r): prov utdelning, skolgårds lekar

Vecka 18

Tisdag (r+g): Cancer joggen

Onsdag (g): Lov dag

Torsdag (r): kon fotboll

Vecka 19

Tisdag (r+g): Valfri distans runda

Onsdag (g): skolans dag

Torsdag (r): Klassens val

Vecka 20

Tisdag (r+g): Coopers på IP

Onsdag (g): Kon fotboll

Torsdag (r): kon fotboll

Vecka 21

Tisdag (r+g): Lovdag

Onsdag (g):  Lovdag

Torsdag (r): Klassens val

Vecka 22

Tisdag (r+g): Brännboll

Onsdag (g): Klassens val

Torsdag (r): Lovdag

Vecka 23

Tisdag (r+g): Bad södersved

Onsdag (g): Bad södersved

Torsdag (r): Lovdag

Vecka 24?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Eventuell pedagogisk dokumentation:

[stc-subscribe category_in='Lokala planeringar']