Uranus – åk 2 – Lägerdagar

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie Moberg, Camilla Mauritzson

När, under vilka veckor? V.34

Vad? 

Frågeställning och följdfrågor

Vilka byggnader har eleverna valt utifrån eget intresse i sin sommaruppgift? Vilken byggnad har du valt?
Vad var det som gjorde att du valde just den byggnaden?

Vilka byggnader kan finnas  i en stad eller samhälle? Vilka likheter kan vi se hos våra olika byggnader? Hur kan vi berätta om dem för varandra så att alla är aktiva? Hur gör vi för att vara goda lyssnare?

Vilka förmågor utvecklar vi när vi redovisar i grupp ?

Vad är det som får en utflykt, ”ett äventyr”, att bli lyckad ?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
Förankring i kursplanens syfte
 • utveckla sin förmåga att
  reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
Centralt innehåll från kursplanen
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar.
 • Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Presentation byggnader
Vi berättar om våra byggnader. Vi gör det genom speed dating. Sprid ut er i rummet så det går att höra kompisen berätta. Vi skapar möten så alla får ta del av allas beskrivningar.

Gruppuppgift:
Sorteringsövning
Vi kopierar alla byggnader till grupperna ( A5). Hur skulle ni dela in dem? Finns det några som hör ihop och varför? Likheter, skillnader?

Visa indelningen och berätta hur ni tänkte för de andra grupperna. Vi går runt till de olika grupperna och de får berätta för oss andra.

Skapande / konstruktion

Ritning
Eleverna får börja planera inför att de ska få skapa sina byggnader med hjälp av kartonger och annat material. Det blir tredimensionella modeller.

Gör en ritning på hur du skulle bygga din byggnad.
Den ska vara tredimensionell och kunna sitta på väggen.
Vilket material skulle du kunna använda? Skriv vad du behöver på din ritning.

Vi fortsätter arbeta med temat i So och svenska de närmaste veckorna.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna har skrivit fakta och fotograferat sina byggnader under sommarlovet. Genom speeddating och andra muntliga gruppredovisningar berättar de om sin byggnad och hur de kan sortera dem utifrån eget valda kategorier. Vi gör ritningar och skapar sedan modeller i olika material.

Genom samtal och diskussioner reflekterar vi över vilka byggnader ett samhälle är uppbyggt av. Vi tar reda på viktiga byggnader som finns i närområdet. Vilka yrken har de som befinner sig i dessa byggnader? Vad gör de där? vilka möten sker i dessa byggnader?

Vi väcker intresse för att ta reda på mer om vårt närområde.

Genom utflykt i närområdet reflekterar vi över hur trafiksituationen ser ut och vilka faror som finns.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V,34

Torsdag: Redovisningar och skapa ritningar

Fredag : Utflykt till Gustavsberg

Vi fortsätter tänka kring temat stad och samhälle på SO lektionerna V.35-36. Vi skapa våra byggnader.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom vårt arbete med hållbar utveckling och Grön Flagg inleder vi läsåret med ett nytt tema: Detta läsår Stad och samhälle. Vår ambition är att familjerna ska bli delaktiga i sina barns skolarbete så vi passar på att ge dem en sommaruppgift som engagerar hela familjen.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

För oss är det viktigt att involvera våra familjer i det vi gör i skolan. Vi bjuder in föräldrar till engagemang och delaktighet i elevernas lärande. Våra elever får utifrån eget intresse välja en byggnad som fångar deras intresse vilket skapar engagemang och skapa mening. Vi är genuint intresserade och lyssnar in deras tankar och ideér.

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.