Urtiden

Ansvarig/Ansvariga: Karoline Wallbeck-Hallgren, Marie Moberg
När, under vilka veckor? V.3-12

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

Hur skapades vår planet och hur förhåller sig jorden till solen och månen? Hur startades livet på vår planet och i vilken ordning skedde detta? Hur ser tidslinjen ut för det som kallas vår urtid och hur förhåller det sig till när människan kom och till idag? Hur såg urtidens djur ut och hur levde de?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

Vi vill att eleverna ska utveckla en förmåga att använda historien som en referensram för olika tidsperider och skeenden. De ska få utveckla en kronologisk överblick genom att arbeta med tidslinjer. Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia för att de ska utveckla en kunskap i hur vi kan få veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial.De ska utveckla förmågan att använda olika källor med ett kritiskt tänk för att kunna värdera den historiska fakta som vi tar del av genom dessa olika källor.

 

Centralt innehåll (från kursplanen med en förklaring som alla ska förstå, kravnivåer endast åk 8-9)

Vi kommer att ta reda på hur jorden skapades och hur jorden förhåller sig till solen och månen. Vi tar reda på hur livet på jorden kom till och skapa en tidslinje över viktiga händelser. Vi kommer även att ta reda på hur urtidens djur såg ut, hur de levde och när de olika djuren fanns. Genom tidslinjen får vi en överblick i hur tidsförhållandena såg ut. När skapades jorden, när kom det djurliv, när kom människan och hur förhåller det sig till nutid. Vi kommer även att söka spår i naturen från urtiden.

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att använda oss av en ur-serie (Magma), som handlar om jordklotets uppkomst, tidslinjen från jordens skapelse till nutid. När vi tittat på filmen använder vi Vt-rutinen. Jag ser.. Jag tror/Jag tänker..Jag undrar
Med stöd av serien kommer eleverna att få olika uppgifter. Vi kommer att läsa, skriva och även använda andra uttrycksätt i vårt arbete. Vi kommer att skapa en gemensam tidslinje över viktiga händelser från jordens uppkomst till nutid.
Vi ska ta reda på när det kom djur, vilka det var och skapa djur med material som eleverna väljer. Vi kommer att använda bilden som ska samspela med texter som handlar om urtiden. Vi kommer även att ge oss ut i naturen och leta spår från urtiden.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar genom faktatexter och bilder som samspelar. Vi skapar urtidsdjur i eget valt material och skriver en faktatext om det valda djuret. Vi kommer att göra en Vt-rutin där eleverna får berätta vad de kan från början och vid slutet sammanfatta vad de nu har lärt sig.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

V.3
Vad är urtiden, tror du?
Eleverna skriver i sina reflektionsböcker. Delar med sig i samling.
Big bang. Dramatisering av hur det kan ha gått till. Eleverna ritar Big Bang av sin inre bilder.
V.4
film Ur: Jordklotets berättelse
Månens olika faser
Solen, Jorden, Månens kretslopp och förhållande (animation på ne.se, temapaket rymden)
Läsa faktatext om jorden-månen och rita blid till faktatext (som vi har skrivit)
Ladda ner dokumentet "Jorden och månen bildas.pdf"
V.5
film UR: Trilobiten
Tidslinje Jordens skapelse till nutid. Skapar den tillsammans. Färglägg tillsammans. Sätt ihop och sätt upp på väggen.
V.6-8
Grupparbete i par: Vi läser en faktatext och plockar ut de fakta vi tycker är viktiga och intressanta. Vi gör en egen faktatext, skriver viktiga punkter och målar en bild som passar till faktatexten. Tillsammans med Jon (vår mediapedagog) använder vi detta till att skapa en digital tidslinje.
Läxa: Gör en egen tidslinje över ditt liv från födseln fram till i dag. Vi berättar och visar dem för varandra i en gemensam samling.
V.8
film UR: Under dinosauriernas tid
Trias, Jura, KRITA
Skapa egna dinosaurier i t.ex lera, måla… Skriv en faktatext.
www.ungafakta.se
Extrauppgifter om dinosaurier
V.10
film UR: Stenen
Istiden. Leta spår på berget. Måla av och skriv en text om det vi hittar. Beskriv med hjälp av sinnena.
Vad är en rullstensås?

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Övergripande mål från läroplanen 2.2

  • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Vårt ursprung är något som fascineras oss och vi vill med detta tema låta eleverna arbeta mot en förståelse av hur vår utveckling sett ut genom tiden. När vi arbetar med teman som intresserar eleverna blir arbetet meningsfullt och skapar engagemang. Genom att använda oss av tv-program från Ur tar vi oss an temat genom ett media som eleverna är vana vid. Vi väcker deras nyfikenhet och ger dem möjlighet att använda sin egen förförståelse kring ämnet i reggiosamlingar och med hjälp av Vt-rutiner. Vi använder oss av många olika arbets- och uttrycksformer som ingångar för att nå alla elever. Vi arbetar i olika gruppkonstellationer vilket utvecklar samarbetsförmågan och ger dem möjlighet att utveckla ansvarstagande och delaktighet. Vi pedagoger är inlyssnande och utvecklar temat i den riktning elevernas tankar och teorier sträcker sig. 

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer

Lemshagas historia