Utreda och resonera, hur skriver man en utredande text?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.10-15

Din text ska lämnas in v. 14 för slutbedömning.

Vad? Texttyper, vad är det?

Vad är en utredande, förklarande, berättande, instruerande och beskrivande text?

Varför är det bra att veta hur man skriver utredande?

Du ska lära dig olika tekniker, tankeredskap, processer och skrivstrategier för att skriva en utredande text.

Vad är sändare, meddelande och mottagare?

Frågeställning och följdfrågor

-Hur skriver man en utredande text?

-Vad är textbindning?

-Hur söker, väljer ut och sammanställer man information från ett varierat urval källor?

-Hur för man resonemang om källornas och informationens trovärdighet?

-Hur beskriver och förklarar man något ur olika perspektiv?

-Vad är ett ämnesrelaterat språk?

-Hur skriver/hittar man strukturen/dispositionen på det man vill skriva?

-Hur skriver man citat och källhänvisningar?

Övergripande mål från LGR11 2.2
 • Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
 • Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • Kan lära och utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
 • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin egna skriftliga förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Söka information från olika källor och värdera dessa
Centralt innehåll från kursplanen
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analyser texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Här sitter GODISTEXTEN

Godis, Venus vt-19

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi bygger upp kunskap om området

 1. På steg ett bygger vi tillsammans upp bakgrundskunskap om vad en utredande text är. Vi gör en gemensam tankekarta med hjälp av de kunskaper ni redan har. Vi skriver upp tankar och idéer om det ni redan vet. Vi gör en lista med frågor som ni vill ha svar på. Vi/ni väljer ut en utredande text och konkretiserar den i enkla bilder. Vi pratar och kommer överens om vad en utredande text är. Ni får i läxa att intervjua och skriva ner på datorn vad tre personer i er omgivning menar att en utredande text är. Vi skriver upp ämnesspecifika ord på ett stort papper.

Vi studerar texter inom genren för att få förebilder

 1. På steg två kommer vi tillsammans leta texter på nätet och läsa utredande texter från böcker. Vi läser utredande texter som andra elever har skrivit och tittar på textens innehåll och funktion. Med funktion menas om texten fungerar att läsa, om den fyller sitt syfte. Tillsammans kommer vi även att dekonstruera en utredande text. Det betyder att vi tittar på textens uppbyggnad/struktur och specifika språkliga drag/kännetecken hos en utredande text. Med hjälp av detta lär vi oss speciella ord för att tala om texter. Vi kommer också att titta på grammatik och satsdelar. Fokus är att titta på textens form och vilken funktion olika textavsnitt har. Tillsammans skriver vi ett ”faktablad” om vad och hur en utredande text kan vara/är uppbyggd.

Vi skriver en gemensam text

 1. På steg tre skriver vi tillsammans en gemensam utredande text. Till vår hjälp har vi skrivmallar. Texten skriver vi steg för steg. Den gemensamma texten kommer jag sedan att skriva rent och alla kommer att få varsitt exemplar att ha som modelltext. Syftet med detta är att ni ska få se själva processen att ställa samman en text och en produkt som liknar det ni själva ska skriva. Vi lär oss hur man skriver citat och hänvisar till källor.

Du skriver en individuell text

 1. Nu ska du skriva en text själv. Arbetsgången ser ut så här: ett första utkast, bearbetning, diskussion kring texten med klasskompisar och mig, sedan skriver du färdigt texten. Du får skriva om ett valfritt ämne. Ämnet ska du ha valt innan. För att leta information till din text ska du använda Internet, artiklar och intervjuer. Du ska referera till 3-5 olika källor i din text. Ska din text vara problemlösande ska du också ge förslag på lösningar. I din text ska det finnas citat och källhänvisningar.Du kommer skriva ett första utkast som dina kompisar kommer att ge dig respons på, jag kommer också att under ditt skrivande löpande ge dig stöd.SummativtJag kommer bedöma din utredande text efter en skrivmall/skrivmatris vi gått igenom och som du fått arbeta efter. I skrivmallen/matrisen kommer du kunna se vilka krav som ställs på texten.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag bedömer dels processen, dvs hur du arbetar under lektionerna och dels den färdiga texten.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.10 -11 Vi skriver tillsammans om ämnet Godis

v.12-15 Vi övar på andra texttyper i ett häfte.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.