Utveckla ditt språk!

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.3-8

Vad ska du lära dig?

Läxförhör, Venus, Greppa språket

Du ska få lära dig att utveckla och variera ditt språk så att texten får bättre flyt och blir mer effektiv.
Hur man använder adverb och prepositioner för att ange tid, läge och riktning, till exempel snart, där, hitåt, på, vid och under.
Hur man sätter samman och varierar meningar med hjälp av sambandsord och se vilken effekt det får.

Hur man använder personliga, possessiva, reflexion och relativa pronomen, till exempel vi, din, sig och som. (det kommer inte på läxförhöret)

Hur betoningen i vissa uttryck påverkar betydelsen, till exempel: på och gå .

Hur man använder aktiv eller passiv form på ett effektivt sätt, till exempel: Han krossade fönstret/Fönstret krossades

Hur man skriver gestaltande, det vill säga hur man skapar bilder så att människor, platser och händelser känns levande, verkliga och spännande.

Texter blir lätta och spännande att läsa om den som skrivit dem valt orden med omsorg och konstruerat meningarna på ett effektivt sätt!

Frågeställning och följdfrågor

Vilka ord ska du välja?

Hur skapar du flyt i texten?

Hur får du texten att kännas levande?

Övergripande mål från LGR11 2.2
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
Förankring i kursplanens syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. I undervisningen ska eleverna få möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen.

Centralt innehåll från kursplanen 

Språkbruk

  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Med olika läs- och skrivövningar

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Litet läxförhör

Arbetet och utvecklingen under lektionstid, har du lärt dig något?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.2 Frågeord, adverb och prepositioner

V.3 Sätta ihop och utveckla meningar

v. 4 Huvudsats och bisats

v. 5 Personliga pronomen

v. 6 Hoppa på eller hoppa på, parikelverb

v. 7 Aktiv och passiv form Skapa bilder och gestalta + litet läxförhör!

v. 8 Vi pratar om texttyper

v. 10  Texttyper, varför då?

v. 11

v. 12

v. 13

14.

15.

v. 16 Påsklov=Läslov.

v. 17

v. 19

v.20

v.21

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Forskning har visat att för att stimulera elevernas språkutveckling är det bra att använda sig av stödstrukturer/scaffolding. Exempel på stödstrukturer som används i det här projektet är de så kallade VT-rutinerna. Vi använder även lässtrategier som stödstrukturer. VT-rutinerna och lässtrategierna utmanar, vidgar och synliggör elever och lärares lärande.

Språket är allas ansvar. Ansvaret för att utveckla elevernas lärande och demokratiska kompetens genom goda språkkunskaper är inte knutet till några särskilda ämnen eller verksamheter, utan vilar på alla som arbetar i skolan. På Lemshaga är detta är något som praktiseras genom goda rutiner och stödstrukturer för tänkande och lärande.