v. 43-47 – Multiplikation och Division

Ansvarig/Ansvariga lärare: Andreas Backvall

När, under vilka veckor? 43-47

Vad? Multiplikation och Division

I FOKUS

– multiplikationstabellerna 1-10

– multiplicera och dividera med 10 och 100

– multiplicera och dividera tvåsiffriga tal

– se samband mellan multiplikation och division

– dividera med rest

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Frågeställningar inför varje lektion:

Lektion 1

Kan ni se något mönster?

Hur många grupper?

Hur många kulor är det i varje grupp?

Hur många kulor är det sammanlagt?

På vilka olika sätt kan vi ta reda på det?

Lektion 2

Hur många tomater är det?

Hur gör Gustav när han delar upp tomaterna.

Hur gör Fatima? Är det någon skillnad?

Hur gör Fatima? Är det någon skillnad?

Hur uttrycker vi det med division/multiplikationa

Lektion 3

Kan vi veta säker hur många äpplen hon har ritat?

Hur många rader är det och hur många äpplen kan hon ha ritat i varje rad?

Kan vi multiplikation för att ta reda på det totala antalet?

Vilka olika lösningar finns det?

Hur uttrycker vi det med multiplikation?

Lektion 4

Hur många kuber behöver varje elev?

Hur många elever finns det i klassen/skolar?

Hur tar vi reda på hur många kuber som behövs?

Hur uttrycker vi det med multiplikation?

Hur många tiotal är 280 respektive 3140?

Om en låda innehåller 100 kuber, hur ånga lådor behöver de köpa till hela klasen?

Lektion 5

Hur många chokladbitar finns det i varje ask?

Hur många chokladbitar finns det i 6 askar?

Hur tar ni reda på det?

Min kompis säger att det det blir enklare om man först multiplicerar 6 och 2. Varför det?

Kan man skriva likheten med multiplikation?

Lektion 6

Hur många juicepaket finns det sammanlagt?

Hur många hyllor finns det?

Vilka räknesätt använder ni?

Min kompis delar upp 39 i 30 och 9 och dividerar varje tal för sig. Kan ni förklara hur hen gör?

Jan ni skriva likheten med division?

Lektion 7

Hur många strutar finns det sammanlagt?

Hur många lådor finns det

Vilket räknesätt använder ni?

Hur kan vi dela upp 42 så att det blir enklare att dividera med 3

MIn kompis delar upp 42 i 30 och 12 och dividerar varje tal för sig. Kan ni förklar hur hen gör?

Kan ni skriva likheten med division?

Lektion 8

Hur många ballonger finns det sammanlagt?

Kan vi dela upp dem i två lika stora grupper?

Hur många ballonger får de om de ska ha lika många?

Vad gör vi med den sista ballongen? Kan vi dela den?

Hur uttrycker vi det med division?

Kunskapsloggen

Varför är det bra att kunna multiplikationstabellerna 1-10?

Vad är en talfamilj med multiplikation och division?

Hur gör vi när vi multiplicerar och dividerar med 10 och 100?

Hur gör vi när vi dividerar 48 med 3?

Hur hänger division och multiplikation ihop?

Vad betyder division med rest?

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Lyssnar aktivt på genomgångar, diskuterar, reflekterar

Vi varierar arbetet både praktiskt, teoretiskt, enskilt, par och i grupp. Vi inleder varje lektion med att gemensamt utforska och pröva, samtala och resonera. Vi går igenom och tränar på olika sätt att lösa problem – ritar bilder. 

I Classroom finns de uppgifter som förväntas göras varje vecka.

Vi försöker lyfta gruppens arbete genom att samarbeta och lära av varandra med olika kooperativa arbetssätt. Vi arbetar tillsammans för att lyfta vikten av att vi kan lära av varandra. Vi tränar på att redovisa beräkningar skriftlig.. Vi tränar på muntligt beskrivande av matematik och på att resonera rimligt eller inte kring olika lösningar. Ett tillfälle i veckan arbetar vi med programmering i halvklass för den gruppen som inte har bild denna termin.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi arbetar med olika korta ”check-koller” samt prov. Varje kapitel avslutas med en kunskapslogg som kan ses som en slags diagnos av elevernas kunskaper kopplat till kapitlet. Eleverna rättar även själva sina uppgifter med hjälp av facit och får på så sätt själva syn på styrkor och repetitions- områden.

Att delta vid diskussioner och praktiska övningar är viktigt för då blir de skriftliga resultaten mindre betydande. Det är viktigt att försöka bedöma vad eleverna kan när de lyckas visa det – men alla har rätt att både träna massor och göra fel många gånger innan kunskaperna bedöms. Bedömning sker även löpande genom undervisningen. I slutet av terminen kommer vi dessutom att ha ett skriftligt prov.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Kunskaper i matematik ger ett bra sätt att i framtiden kunna välja ett lockande yrke, kunna sköta sin privatekonomi (handla, arbeta, hyra bostad) och kunna tolka samhället runtomkring (läsa av tabeller, diagram) och för att kunna påverka sin omgivning.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för matematikens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an matematikuppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Utvärdering av projektet sker under arbetets gång samt efter avslutat projekt tillsammans med eleverna, både muntligt i diskussion och med hjälp av olika typer av “exit-tickets”.