Vad är IKT?

Ansvarig/Ansvariga: Ayla Lannestedt, Jon Widmark
När, under vilka veckor? En till två timmar i veckan, hela läsåret 2014/2015

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är IKT?
Hur kan/ska eleverna kommunicera med hjälp av tekniska hjälpmedel?
Varför ska eleverna använda tekniska hjälpmedel?
Hur kan vi använda IKT i skolan?
Vad kan datorn hjälpa eleverna med i olika inlärningsprocesser?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga genom att de skickar och tar emot information i skrift och verbalt, via e-post, text, bilder och videos på internet.
I arbetet utvecklar eleverna förmågan att hantera information, söka, samla, strukturera/sortera information på internet och med IKT läromedel.
Elevernas begreppsliga förmåga, förstå innebörden av de IKT relaterade begreppen, relatera dem till varandra och använda dem i olika sammanhang utvecklar vi på lektionerna.
När eleverna väljer mellan olika strategier, prövar, omprövar samt löser problem med anpassning till det media och den teknik eleverna använder och i olika sammanhang utvecklas deras metakognitivaförmåga.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bild
Eleverna ska kunna rita bilder på datorn och använda fotografier i datorns olika program. Bilderna ska kunna användas ensamma eller tillsammans med en text för att berätta något.
Engelska
Eleverna ska veta vad programmen de använder heter och vad det kallas, det de gör på datorn även när det är på engelska. Eleverna ska också känna till andra ord på engelska som används när vi arbetar med datorer.
Matematik
Eleverna lär sig att det går att räkna och lära sig matematik på många olika sätt. Datorer och deras program kan hjälpa till att öva och förklara eller räkna matte.
Svenska
Eleverna ska lära sig att skriva på dator med både stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken och hur man stavar rätt. Vi lär oss även alfabetet och bokstävernas ordning i både alfabetet och på tangentbordet.
Eleverna ska upptäcka sammanhang där man kombinerar ord och bilder, i t.ex. filmer, interaktiva spel och webbtexter.
Eleverna ska lära sig att datorn kan hjälpa till att berätta och presentera ett ämne t.ex. genom att den visar bilder och text för de som lyssnar.
Via datorn ska vi söka information på webbsidor för barn.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Svenska
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under en till två timmar per vecka ska eleverna, enskilt eller två och två, upptäcka och utforska elev-datorernas mjukvara (Mac datorer) och Internets möjligheter till kommunikation, informationssökande och ämnesfördjupning samt färdighetsträning kopplat till övriga skolämnen.
Vi kommer att inspireras av upplägget från STL 2.0, Skriva sig Till Läsning 2.0. Innehållet kommer däremot att komprimeras och anpassas efter både elevgruppen och den tillgängliga tiden samt de tekniska förutsättningar vi har på skolan.
Fokus kommer att ligga på att utforska datorns funktioner, detta gör vi genom att vi använder datorn till att skriva, läsa, ta emot och skicka information.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningen sker dels i veckobrev där föräldrar och elever informeras via text och bilder vad som sker på lektionerna. Eleverna själva kommer att skriva ut bilder och texter i olika skeden av arbete och spara dessa i sin pärm i klassrummet.
Under lektionerna blir det tydligt både för elever och personal när det finns utvecklingsområden att arbeta med eftersom datorerna endast svarar på exakta och korrekta angivna kommandon, vi arbetar efter filosofin ”learning by doing” i och med att datorns signaler är väldigt tydliga och funktionerna enkla att ångra eller avsluta, så elever ska testa sig fram.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Under de fyra första veckorna från första arbetspasset arbetar eleverna med att kunna starta datorn, logga in med sitt användarnamn och lösenord och stänga av datorn på ett korrekt sätt.
Parallellt under arbetets första åtta veckor arbetar eleverna med Internet’s adressfält och sökfunktion, att använda flera av standardprogrammen tex. kunna öppna och skriva/skriva ut i Pages samt öppna och läsa samt skicka e-post.
Bilder och bildredigering kommer att behandlas under terminen och vävas in i arbetet med de övriga programmen, när det sker beror på vad eleverna är intresserade av.

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Föräldrar och övriga elever i skolan som dessa elever nu kan kommunicera med i ett nytt media. Övriga lektioner och lärare får på detta sätt elever som kan använda och arbeta med flera alternativa arbetsuppgifter och möjligheter till nya och individanpassade inlärningsvägar. Eleverna blir också mer delaktiga i skolans övergripande informationsflöde och blir på så sätt mer en del av skolan

Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Eleverna kommer idag till skolan och fritids med mycket kunskaper och ett otroligt stort intresse för IKT. De vet sen tidigare att frånvarorapportering och informationsflödet från skolan till föräldrarna sker via datorer eller annan teknisk utrustning (som iPads och telefoner).
Majoriteten av det informationsflöde eleverna tar del av och flertalet spel som eleverna spelar hemma sker via ett annat media än för några år sedan.
Vi elever i en global värld med otroliga förutsättningar för erfarenhetsutbyte, kunskapsinhämtning och gemenskap via IKT och eleverna vill vara en del av den världen och bör få alla förutsättningar för att leva i den på samma villkor som andra i deras situation.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
  • Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

IKT är en stor dela av elevernas vardag och samhällets gemensamma värderingar måste efterföljas och eleverna ska låta dem komma till uttryck i sina vardagliga handlingar på Internet och via datorerna.
  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
  • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt.
Via till exempel e-post och talsyntes kan eleverna utveckla och använda sina språkliga färdigheter.
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
IKT ger eleverna ett media till att vara kreativa i och utmanar dem med nya problem som behöver lösas.
Arbetet med IKT är att ”ligga i fronten vad gäller modern pedagogisk forskning och användandet av informationsteknik.” vilket är något skolan förespråkar.
I arbetet med IKT använder vi potentialen i elevernas tankar och teorier, datorerna utmanar och eleverna möter teknikens verklighet tillsammans.
IKT är ett av deras stora intressen och den utmanar dem att utveckla sina förmågor att ta del av tekniken och omvärlden i deras vardag.
Arbetet med IKT är varierade med kreativa arbets- och uttrycksformer och möjliggör olika ingångar till lärande och är en arena för mötet mellan forskning och praktik. Internationella relationer och det globala perspektivet är en naturlig del av vår verksamhet och kräver de kommunikationsmöjligheter som IKT ger.
Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle? Arbetet med IKT utbildar eleverna för en framtid vi inte vet något om och teknik vi inte känner till genom att följa den utveckling som finns idag