Vad behöver min kropp för att må bra?

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson, Ann Kerstis, Annica Kjell och Gottis Olofsson

När, under vilka veckor? v 12-22

Läsanvisningar i Spektrum Biologi
Människokroppen – celler i samarbete s.238-246
Matspjälkningen och andningen s.250-268
Blodomloppet s.272-290
Huden och våra rörelseorgan s.296-308
Nervsystemet s.312-336

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

När du läst detta område kan du:

 • känna till funktioner i cellens uppbyggnad och behov, vävnad
 • förklara hur några olika organ och organsystem ser ut och fungerar och samverkar (andningssystemet och Blodomloppet)
 • beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen
 • beskriva vad som händer i lungorna när vi andas
 • redogöra för hjärtats funktion och anatomi, stora och lilla kretsloppet
 • redogöra för blodets olika delar, funktion
 • känna till njurarnas och leverns funktion
 • Veta hur skelettet är uppbyggt och fungerar (idrott)
 • Kunna jämföra de tre typerna av muskler som vi människor har (idrotten)
 • Känna till hur nervsystemet fungerar
 • Ha kännedom om hur immunförsvaret fungerar
 • Känna till några vanliga sjukdomar och deras påverkan på olika organ.
 • använda och diskutera dina kunskaper för att ta ställning i några hälsofrågor.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 • har fått kunskaper om förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället
 • läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kropp och hälsa

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Biologin och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, läsa och skriva faktatexter i en bok/ett dokument om människokroppen, svara på övningsfrågor, genomföra laborationer och skriva lapprapporter, titta på film samt en avslutande skrivuppgift.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Aktivitet på lektioner, insamling av fakta i din bok/ditt dokument om människokroppen, genomförande samt inlämning av laborationsrapport, avslutande skrivuppgift

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 12
Ti/Fr  Uppstart genom VT-rutinen think, pair, share Varför är det bra att ha kunskap om människokroppen? Vad behöver människokroppen för att leva och må bra?

Vi funderar sedan på vilka organ vi känner till, vart de sitter i vår kropp, deras funktion, deras kopplingar till olika sjukdomar och vilka organ vi kan klara oss utan. Vi avslutar med att titta på en film om Vesalius anatomi

v 13
Ti  

MG Eget arbete mha Gleerups kring frågor om celler, stamceller och tumörer + film om cancer.

MR Eget arbete mha av gleerups kring celler (se frågor på lektionsplanering på schoolsoft).

Fotosyntes och förbränning

Lab: Film om bakterier + arbetsblad om virus och bakterier.

v 15
MR Eget arbete om celler, stamceller och tumörer mha gleerups + film om cancer (se v 13). Vi lyssnar på en dokumentär om organdonation och diskuterar några etiska frågor kring detta.

Lab: Film om bakterier + arbetsblad om virus och bakterier.

MG Uppföljning av celler, stamceller och tumörer. Vi lyssnar på en dokumentär om organdonation och diskuterar några etiska frågor kring detta.

v 16
Matspjälkningen. Vi tittar på vilka organ som ingår i matspjälkningen +  skriver faktatexter i grupp om olika delar i matspjälkningsprocessen och redovisar dem för resten av klassen.

Matspjälkning MGMatspjälkningen MR

Film: https://blausen.com/sv/video/matspjalkning/

Lab: utandningsluft i vatten (inlämningsuppgift lektion)

v 17
Andningsorganen + Blodomloppet

Film: https://www.svtplay.se/video/15610928/maskinen-kroppen/maskinen-kroppen-sasong-1-blod

Andningsorganen

Lab: utandningsluft i vatten (inlämningsuppgift lektion)

v 18
Hjärnan/nervsystemet

nervsystemet2

Lab: Pulsförändring vid muskelarbete

v 19
Sjukdomsarbete Sjukdomsarbete:symtombeskrivning

Lab: Pulsförändring vid muskelarbete

v 20 
Fr Prov – Kahott E-nivå

v 21 + 22
Arbete med sjukdomsarbete

Lab: Textsamtal av laborationer, bedömning på olika nivåer.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Din kropp består av miljontals atomer som bildar olika organ som i sin tur bildar just dig! I det här avsnittet tittar vi närmare på hur de olika delarna i kroppen fungerar och samverkar. Vi fokuserar på huden, skelettet, muskler, blodet, andningen och matspjälkningen.

Vi lever i ett välfärdssamhälle där våra livsbetingelser idag ser helt annorlunda ut jämfört med vad de gjort i tio tusentals år. Då våra kroppar inte alls genomgått samma genomgripande förändring har detta medfört en rad problem med s.k. välfärdssjukdomar. För att komma tillrätta med dessa sjukdomar är det av stor betydelse att alla får kunskap om hur våra kroppar fungerar, vad de behöver och vilka effekter våra levnadssätt får.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.