Vår resa i forntiden

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? VT-18 v.3-18

Vad?

Frågeställning:

 • Vad är forntiden och hur har historikerna valt att dela in den (istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern)?
 • Hur såg miljön ut och vilket klimat var det under den tiden?
 • Hur såg livet ut för människorna som levde då?
 • Vad åt de och hur skaffade man sig mat?
 • Hur var de klädda?
 • Hur kan vi se spår av istiden/stenåldern/bronsåldern och järnåldern i vår närmiljö?
 • Vad är arkeologi?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

Förankring i kursplanens syfte:

 • utveckla förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

Centralt innehåll från kursplanen:

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Vi samlar fakta och kunskap genom att läsa böcker i olika genre. Vi ser på olika filmer, t.ex  ”Kom med till istiden/stenåldern/bronsåldern/järnåldern” och ”Istiden – nära havet vill jag bo”. I våra reflekterande samtal funderar vi över vilken påverkan forntiden har haft på vår tid och vårt liv. Vi använder oss av förståelsekartan och dess begrepp för att bättre ta till oss olika historiska händelser och begrepp. Vi besöker olika platser där vi kan möta forntidens spår. Vi fortsätter samla vår kunskap i våra personliga historieböcker. Vi återskapar olika miljöer som visar hur det såg ut och hur man levde under forntiden.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Vi redovisar våra arbeten för varandra genom muntlig framställan och skriven fakta i våra historieböcker.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.3

 • Vi börjar bekanta oss med istiden. Vi tittar på filmen ”Kom med till istiden” och ”Istiden – nära havet vill jag bo”. Vi diskuterar kring den fakta vi visste innan samt den nya kunskap vi fått.

v.4

 • Vad fick vi lära oss om istiden? Hur såg norden ut under istiden? När började isen smälta och när kom de första människorna till norden? Hur såg det ut i resten av världen? Vi läser olika böcker för att ta reda på mer information.

v.5

 • Lärare och många elever var sjuka därför uteblev denna lektion.

v.6

 • Eleverna får i par arbeta med med varsitt begrepp kopplat till Istiden. De ska ta reda på fakta och sedan skriva ner med sina egna ord.

v.7

 • De redovisar sina arbeten för varandra.

v.8

 • Vad vet vi nu som vi inte visste innan? Vi skapar en gemensam tankekarta och skriver sedan ner faktan i våra historieböcker.

v.10

 • Stenåldern – Vi fortsätter vår resa till nästa era. Vi ser filmen ”Kom med till Stenåldern”. Vi gör rutinen, Think-Puzzle-Explore. Vad vet vi nu, vad vill vi veta mer om och hur ska vi ta reda på det?

v.11

 • Stenåldern – Vi ser filmen ”Rena rama forntiden – natur och djur”. Vi läser boken ”Folke och stenålders-Ögla”, ”Med björn på stenåldern” och ”När människorna kom…”. Vi använder oss av lässtrategierna för att förstå texterna bättre.

v.12

 • Stenåldern – Vi besvarar våra frågor som vi tidigare ställt om stenåldern.

v.13

 • Bronsåldern – Vi fortsätter vår resa till nästa era. Vi ser filmen ”Kom med till Bronsåldern”. Vi gör rutinen, Think-Puzzle-Explore. Vad vet vi nu, vad vill vi veta mer om och hur ska vi ta reda på det?
 • Utifrån elevernas frågor  utgår vårt fortsatta arbete. Vi läser och ser på ”Rena rama forntiden” för att försöka besvara våra funderingar om

v.15

 • Bronsåldern – Vi läser och försöker besvara våra frågor om bronsåldern.

v.16

 • Järnåldern – Vi fortsätter vår resa till nästa era. Vi ser filmen ”Kom med till Järnåldern”. Vi gör rutinen, Think-Puzzle-Explore. Vad vet vi nu, vad vill vi veta mer om och hur ska vi ta reda på det?

v.17

 • Järnåldern – Vi läser och ser på ett avsnitt från ”Rena rama forntiden”. Vi utgår från våra frågor om järnåldern och försöker besvara dessa genom våra nya kunskaper om järnåldern.

v.18

 • Sammanfattning av forntiden. Eleverna får en chans att färdigställa arbeten.

v.19

 • Som avslutning av detta tema får eleverna i mindre grupper redovisa en epok ur forntiden. Eleverna får välja en presentationsform och berätta om det de tycker är det viktigaste under denna epok.
 • Vi avslutar detta tema genom Skolans dag. Vi går tillsammans med föräldrar och tittar på bronsåldersgravarna i närheten av Lemshaga. Vi läser ur boken ”Flickornas historia” om Tyra som lever på bronsåldern. Elever och föräldrar får prova på att rita en hällristning eller skriva en runa.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Det känns mycket angeläget att arbeta med historia utifrån den plats där vi befinner oss, den plats där barnen vistas och känner till. Här kan vi gräva fram historien tillsammans på ett mycket nära och verklighetsbaserat sätt. Barnen får ge tips och visa vägen till historien! Arbetet med forntiden är en fortsättning på och kopplas till vårt projekt om Lemshagas historia.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras ingångar till lärande. Vi låter alla elever få vara med och forma projektet tillsammans. En elevs idé eller fråga kan leda till att vi utforskar något nytt. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör. Alla bidrar till att vi tar nya steg i vårt utforskande. Vi lär känna varandra och våra olikheter berikar oss. Vi fotograferar, antecknar och reflekterar i samband med samlingar och utforskande. Nyfikenhet och lust driver oss framåt!