Världen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Ingela Ericsson

När, under vilka veckor? v. 8-17

Vad? Världen 

Frågeställning och följdfrågor

Hur ser vår värld ut?

Hur kan vi förflytta oss mellan länderna?

Vilka olika kontinenter känner vi till?

Vilka olika världsdelar känner vi till?

Vilka olika länder har vi besökt?

Vilket land är du extra nyfiken på?

Vad är unikt med just det land du har valt?

Hur kan du presentera ditt land?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Centralt innehåll från kursplanen
I årskurs 1–3
Att leva tillsammans
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Att leva i världen
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Att undersöka verkligheten
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

– Eleven beskriver även…

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

– Eleven kan utifrån närområdet…

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

– Dessutom kan eleven ange…

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

– Eleven kan ge exempel…

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

– Eleven kan ta del av…

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

– Eleven kan också söka…

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

– Eleven gör enkla undersökningar…

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer tillsammans samtala om värden. Titta på kartor och utforska de olika världsdelarna kontinenter och specifika länder.

Eleverna kommer i par arbeta som reseledare där de tillsammans får välja ett land som de ska undersöka. Eleverna kommer här få söka information i böcker reseguider samt även olika webbsidor på internet. Vi kommer även försöka ta del av tidningar från olika länder för att ta reda på vad som just nu sker i de olika länderna.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Eleverna kommer redovisa deras undersökning genom att de skriver en presentation om deras land i pages eller på google presentationer på deras Ipad eller så har de möjlighet att göra ett kollage. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

1. Vi tittar på en jordglob och funderar kring värden.

 1. Hur ser vår värld ut om vi sitter i ett flygplan?
 2. Hur förhåller de olika kontinenterna till varandra?
 3. Hur kan vi upptäcka de olika världsdelarna?

Vi arbetar med länken:

https://online.seterra.com/sv/vgp/3004 Världsdelar

https://online.seterra.com/sv/vgp/3287 Världsdelar och hav med bilder

https://online.seterra.com/sv/vgp/3069 Världen stora länder

https://online.seterra.com/sv/vgp/3459 Stora världen fysisk karta

https://online.seterra.com/sv/fl/2007 Flaggor

https://online.seterra.com/sv/vgp/3161 Kontinentalplattor

https://online.seterra.com/sv/vgp/3123 Solsystemet

2. Vi ritar vår värld

https://online.seterra.com/sv/pdf/4004

Eleverna får med hjälp av kartan skriva ut de olika kontinenterna och rita bilder på djur som finns i på de olika kontinenterna.

Använder oss av färgpennor

Jobbar vidare med sidorna från förra lektionen.

3-7. Vi påbörjar vårt grupparbete med olika länder.

Vad vill vi ta reda på?
Vad är viktigt att veta när vi kommer till ett nytt land?

 • Delar in oss i par
 • Väljer land
 • Delar ut material för varje land
 • Eleverna får rubriker som hen ska försöka ta reda på utifrån elevernas frågeställningar.
 • Eleverna får presentera sitt arbete.

8. Eleverna presenterar sitt land som en reseledare utifrån sitt reklamblad och kartan

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill få eleverna att ta sig ut i världen för att upptäcka och undersöka andra kulturer. Vi ser att många är ute och reser och då kommer hem med mycket information om sitt land.

Eleverna fortsätter arbetet på fritids där de får måla flaggor, pussla, spela och skapa om världen..

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi utgår från elevernas frågor och funderingar samt deras intresse till omvärlden som vi just nu märkt har varit stort. Detta då eleverna själva tagit intiativ till att titta i kartböcker samt hur de har beskrivit och reflekterat kring deras och kompisars resor.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.