Världsreligionerna

Ansvarig/Ansvariga lärare: Krister

När, under vilka veckor? 5-11

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

– Vilka är de fem världsreligionerna?
– Vad är grundläggande för dessa?
– Vilka likheter och skillnader finns?
– Var utövas dessa?
– Hur har de förändrats över tid?

Förmågor som eleven skall utveckla och kunna använda:

Innehåll (centrala begrepp/fakta/metoder/stoff):
Islam
Profeten
Imam
Koranen
Moske´
Allah
Muslim
Ramadan
Shia
Sunni

Kristendomen Jobbade vi mycket med i åk 5
Guds rike
Evangelium
Gamla och nya testamentet
Kyrka
Treenigheten
Sakrament

Högtider

Judendomen
Tora
Israel
Synagoga
Arken
Rabbin
Jahve
Kosher
Sabbat
Bar/Bat Mitsva
Hanukka
Pesach

Hinduismen
Veda
Sanskrit
Kastsystemet
Bhagavadgita
Guru
Brahman
Atman
Reinkarnation
Samsara
Karma
Yoga
Puja
Dharma
Moksha

Buddhismen
Buddha
Tripitaka
Bodhisattva
Karma
Sanningar om lidande/De fyra ädla sanningar
Åttafaldiga vägen
Nirvana
Theravada
Mahayana
De tre tillflykterna

Frågeställning och följdfrågor

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

Varför?

Målen i Läroplanen- och kursplanen (strävansmål):
– fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk tid,
– utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, såväl i nutid som i ett historiskt perspektiv,
– blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen,
– utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande,

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Att aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening =>Hela tiden synliggöra hur man tänker och få diskutera detta tillsammans.
Ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet => använda olika uttrycksformer (Bilder, text, ljud och Digitala/Rörliga bilder)
Att pedagogen är en medforskande och delaktig vuxen, en mentor som ser potentialen i elevens tankar och teorier, en som lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleven => Vi kommer noggrant dokumenterar elevernas tankar och låta dessa vägleda oss framåt.
Genom att utveckla vår pedagogiska dokumentation öka medvetenheten om hur vi lär och arbetar => Introducera det bloggverktyg som följer med vår nya hemsida och hitta pedagogiska användningsområden för våra elever

Detta kommer att bedömas

– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,
– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,
– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,
– Eleven ska ha förståelse av vad religion innebär och vilka uttryck den tar sig.
– Hur de olika religionerna fungerar och vad som är grundläggande för dessa
– Eleven ska kunna se samband (likheter och skillnader mellan dessa).

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Hur ska vi arbeta?
Föreläsningar
Egna undersökningar

Hur ska vi redovisa?
I diskussioner
Skriftliga förhör

När gör vi vad?

V.5-6 Kristendom
V.7 -8 Judendomen
V.10-11 Islam prov fredag 16/3
V.12-13- Hinduism/Buddhism

Vilka omfattas av projektet?
År 6 (Tellus)

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?
Hemmet genom samtal (diskussioner med eleverna)

Tolkning och eventuell omformulering av mål och betygskriterier i matrisen, samtliga inblandade ska förstå vad som står i den.
So-Matrisen

Matris världsreligionerna