Vatten

Ansvarig/Ansvariga lärare: Daniel Ekmark 

När, under vilka veckor? Vecka 10-15

Vatten

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

– Varför behöver vi vatten?

– Vilka är vattnets tre former?

– Hur förändras vatten?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden.

Förankring i kursplanens syfte

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Centralt innehåll från kursplanen

  • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

  Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

  • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten.

– Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Filmer

https://urskola.se/Produkter/162283-Vattenmannen-och-Speed-H2O-vattnets-former

Böcker

Experiment

Isägget

Regnbågsmoln

Skapande aktiviteter

Skapa vattenmolekyler

Gruppdiskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Barnens alster

Mindmaps

Observationer av elevers arbete

Delaktighet på lektioner

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Syftet är att skapa meningsfulla sammanhang för eleverna där det ges möjlighet till att utveckla en rörelseglädje och tilltro till sin egen motoriska förmåga. Men även skapa en vi-känsla, där vi ser styrkan i att vara en del av en grupp, som lär av varandra och tillsammans.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
  • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
  • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.