Veckans pyssel i Pluto

Veckans pyssel i Pluto

Ansvariga: 

Kristina Johansson (Titti), Anna Berlind

När?

Pågående aktivitet under måndag-fredag, läsåret 19/20.

 

Vad?

Pyssel och skapande aktiviteter

Frågeställningar

Hur kan vi inspirera till pyssel och skapande som utvecklar fantasi och kreativitet?

Hur kan vi utveckla medvetandet i att använda miljövänligt material?

Hur kan vi inspirera till att använda olika tekniker i skapandet?

Hur kan vi tillmötesgå barnens egna ideér och uppmuntra dem till att dela med sig av dem till kamrater? 

 

Övergripande mål från LGR 11:

2.2 Kunskaper

  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med

andra och känna tillit till sin egen förmåga,

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. (Lgr11 kap:4)

Centralt innehåll från kursplanen

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Skapande och estetiska uttrycksformer

  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. (Lgr11 kap:4)

 

Hur?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljén där en pedagog ansvarar för att duka upp material till veckans tema. 

Vi uppmuntrar barnen att komma med egna förslag genom att fråga dem på samlingar.

Vi arbetar ibland med öppen verksamhet i ateljén där barnen kan komma och gå när de själva önskar.

Pedagogerna startar upp aktiviteten och barnen hjälper till att leda, visa och hjälpa varandra.

Pedagogerna inspirerar barnen genom samtal om material och förslag på olika lösningar, men barnens egna tankar och idéer om hur och vad de vill göra ska styra.

Pedagogerna ansvarar för att det blir en variation i aktiviteterna. 

Hur ska vi redovisa? 

Vi fotograferar process och resultat. Bilderna kan sedan användas i veckobrev eller väggdokumentation.

 

Varför? 

Vi vill erbjuda barnen en skapande aktivitet i mindre grupp med varierat innehåll. Ge dem möjlighet att lära sig hur olika material och tekniker fungerar. Vi vill utveckla barnens kunskaper i skapande och pysslande aktiviteter samt göra dem delaktiga i val av innehåll. 

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet 

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. 

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande 

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. 

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. 

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem. 

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik.

Utvärdering 

Vi pratar med barnen om vad de lärt sig och hur de vill gå vidare.