Veckans pyssel i Pluto

Ansvarig/Ansvariga lärare: Kristina Johansson (Titti) och Anna Berlind

När, under vilka veckor? Läsåret 18/19 måndag – fredag

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad vill vi skapa/pyssla?

 • Vilket material behövs?
 • Kan vi skapa i naturmaterial?
 • Kan vi skapa med skräp?

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,

2.2 Kunskaper

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

 

Förankring i kursplanens syfte

4. Fritidshemmet

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • Eleven utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
 • Den ska även uppmuntra eleven att ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
 • Eleverna får kunskap i olika material och hur de kan användas samt hur de benämns

 

Centralt innehåll från kursplanen
 1. Fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
 • Hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar i mindre grupper i ateljén där en pedagog ansvarar för att duka upp material till veckans tema. Vi uppmuntrar barnen att komma med förslag till pyssel och skapande genom att fråga dem på samlingar. Pedagogerna ansvarar för att det blir en variation i pyssel och skapande.

 

Hur ska vi redovisa?

Vi fotograferar process och resultat till veckobrev.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill erbjuda barnen en skapande aktivitet i mindre grupp med varierat innehåll. Ge dem möjlighet att lära sig hur olika material och tekniker fungerar.

Vi vill utveckla barnens kunskaper i skapande och pysslande aktiviteter samt göra dem delaktiga i val av innehåll.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

-Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

-Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

-Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem.

-Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik.

Utvärdering

Vi pratar med barnen om vad de lärt sig och hur de vill gå vidare.

 

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer:

Ska barnen få större möjlighet att hjälpa till med planeringen av vilka pyssel vi ska göra och hur de ska utföras?

Ska vi ha önskeveckor och i så fall hur ofta under en termin?