Write a love story, inspired by Romeo and Juliet.

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor?

42-48

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Skriv din egen kärlekshistoria, inspirerad av Romeo och Julia.

Den ska utspela sig i modern tid. (se mind node nedan, v. 42, för idéerna vi samlade ihop)

Ska vi göra någon annan gestaltning av historierna sen? Bild, drama, musik? Maila Fia era förslag!

Five Ws + H – LOVE STORY picture for LPP

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift

Läraren ska

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter,

Skolans mål är att varje elev

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,
Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

Centralt innehåll från kursplanen
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift (…är engelska språket tydligt, korrekt, flytande?)

4 – Skriftlig framställning Förbättra (…kan du förbättra din text flera gånger innan den är ‘klar’?)

4 – Skriftlig interaktion Formulera sig och kommunicera i skrift (…förstår dina läsare vad du menar?)

5 – Följa instruktioner (…gör du det du ska göra, när du ska göra det?)

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd (…vilka strategier använder du när du kör fast?)

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 1. Skriva tankekarta eller lista i notebook, där du bygger upp hela din historia innan vi ens börjar skriva på iPad. T ex med karaktärer, början, mitten, slut, konflikt, antagonist/er. Ju mer du utvecklar din historia i den här delen av processen, desto bättre kommer den bli när du skriver den. Din hjärna behöver helt enkelt fokusera på en sak i taget. Först att bygga upp en handling, sen att skriva den.
 2. Skriva på iPad i exam.net.
 3. Bearbeta texterna på olika sätt så att de utvecklas och förbättras. T ex genom egen korrekturläsning, kamratrespons, genomgångar om delar som du sen kan lägga in i din text.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning kommer att ske löpande i form av bedömning av skrivprocessen, bearbetning av text och sedan den slutgiltiga texten.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 42 – skapa tankekartor/listor kring handling och innehåll.

Mind nodes av det vi gått igenom på lektioner:

What reasons can we think of, that would keep two lovers apart, today?

Love Story – Instructions – SO FAR

v. 43 – fortsätta utveckla handling/innehåll och fokusera på format. Ev. Börja skriva i exam.net.

v. 44 – LOV

v. 45 – Skriva i exam.net

v. 46 – fortsätta skriva i exam.net

v. 47 – bearbeta text

v. 48 – bearbeta text + inlämning färdig text

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Som en fortsättning på Romeo and Juliet-projektet inom läsning, så går vi nu vidare till skriftlig form.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet
 • Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana
 • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.