v.36-40 Talen 0-10

Talen 0-10

Ansvarig/Ansvariga lärare: Camilla Mauritzson och Sara Sandström

När, under vilka veckor? V.36-39

Vad ska vi göra? Talen till 10 

 • räkna framåt och bakåt 
 • räkna och bestämma antal
 • jämföra och storleksordna tal
 • talkamrater för talen 5 till 10 

Hur ska vi arbeta?
I kapitel 1 etableras förståelsen för talet 0 till 10. Kapitlet inleds med att eleverna tränar på att ramsräkna framåt och bakåt, och på att läsa och känna igen tal symbolerna inom talområdet. De utvecklar också en förståelse för talet noll.

ELeverna bekantar sig med ett-till-ett principen – att räkna och bestämma antalet saker i en grupp genom att säga ett räkneord och visa talet med hjälp av konkret material. De skapar förståelse för antalsprincipen, det vill säga att det sista uttalande räkneordet anger antalet föremål. 

Eleverna jämför antal saker och använder begrepp som lika många, fler än och färre än. De jämför och storleksordnar tal samt beskriver dem med begreppen mindre än, större än, minst och störst. 

Eleverna upptäcker hur tal kan delas upp i delar och att delarna bildar en helhet. Avslutningsvis bekantar sig eleverna med talkamrater och visar dem med hjälp av talcirklar. Eleverna undersöker och upptäcker olika sätt att dela upp talen till 10.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Lektion 1, Räkna framåt och bakåt

 • Kunna ramsräkna till 10
 • Kunna börja räkna var som helst, både framåt och bakåt.

Lektion 2, Räkna antal saker

 • Kunna räkna saker och bestämma antal. 
 • Kunna känna igen talen till 10.

Lektion 3, talet 0

 • Förstå innebörden av talet noll.
 • Kunna räkna till och från 0.

Lektion 4, Jämföra antal

 • Kunna jämföra antalet saker. 
 • Kunna använda begreppen fler än, färre än, lika många.

Lektion 5, Jämföra och storleksordna tal

 • Kunna jämföra och storleksordna tal.
 • Kunna avgöra vilket tal är störst respektive minst..

Lektion 6, Talkamrater 5 och 6

 • Upptäcka hur tal kan delas upp i olika delar.
 • Förstå innebörden av talkamrater,
 • Träna på talkamraterna till talen 5 och 6

Lektion 7, Talkamrater 7, 8 och 9 

 • Förstå hur tal kan delas upp i olika delar.
 • Träna på talkamraterna till talen 7, 8 och 9

Lektion 8, talkamrater 10

 • Fördjupa förståelsen för talkamrater. 
 • Träna på talkamraterna till talet 10.

Lektion 9, Kunskapslogg

 • Reflektera över och visa sin kunskap om talen till 10. 
 • Göra en självskattning av sin kunskap.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen 

 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals innebörds relation samt genom att dela upp tal.
______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan sedan 2016 tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar “Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Centralt innehåll från kursplanen årskurs 1-3 

Taluppfattning och tals användning: 

Eleverna möter naturliga tal i talområdet 0 till 10 och använder sig av kunskapen om att tal kan delas upp i mindre delar. De delar upp talen i talkamrater. 

Talen 0 till 10 används i uppgifterna kopplade till vardagliga sammanhang.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.