About Me

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Judy Arman

När, under vilka veckor?

v.35 – 39

Vad?

Skriva brev där man presenterar sig själv. Göra en presentation om sig själv.

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur skriver man ett informellt brev?  Vilka delar består ett brev av? Vad är skillnaden mellan formellt och informellt brev? På vilket sätt anpassar man sitt brev efter mottagaren?

Förankring i kursplanens syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen

Innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer.
 • Åsikter känslor och erfarenheter.

Lyssna och läsa – reception

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner med olika syften.
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Kunskapskrav för E, aktuella delar av matrisen

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna får först ett brev av mig där jag presenterar mig själv.

Därefter får eleverna skriva ett svar på mitt brev där de i sin tur berättar om sig själva. Sedan kommer eleverna att få göra en muntlig presentation om sig själva.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningen sker genom att eleverna först skriftligt berättar om sig själva, sin familj, sitt hem, sin skolgång och sina intressen. Sedan ska detta redovisas muntligt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v.35-36 – Lära känna varandra/leka engelska lekar (träna sin muntlig förmåga på engelska). Introducera uppgiften och börja skriva.

v.37 – Göra en presentation i form av en plansch, keynote-presentation eller video.

v.38-39 – Muntliga presentationer.

Varför?

Förmågan att använda engelska och att presentera sig utförligt är nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och för sociala kontakter av olika slag.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.