Addition 0-10

Addition 0-10

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann-Sophie Petersen, Lisa Wbering

När, under vilka veckor? V.35-37

 

Vad?

Vi etableras förståelsen för begreppet addition i talområdet 0–10.

Frågeställning och följdfrågor

Hur skapar vi förståelsen för begreppet addition i talområdet 0–10?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

 

Förankring i kursplanens syfte

Förmågorna i matematik:

Problemlösningsförmågan
Eleverna tränar på att hitta flera olika sätt att addera och tar reda på vilka sätt som är lämpliga att använda i olika situationer. De hittar även på egna räknehändelser med addition.

Begreppsförmågan
Eleverna möter bland annat begrepp som addition, sammanlagt, lika med och likhetstecknet. De diskuterar och löser uppgifter för att förstå innebörden av dessa. Eleverna tränar på att se samband som att två delar bildar en helhet och hur tal hänger samman med hjälp av talkamrater.

Metodförmågan
Eleverna tränar på att välja och använda olika metoder för att addera, som till exempel att använda talkam- rater, addera genom att räkna vidare och att använda tallinjen.

Resonemangsförmågan
Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera kring vilken metod de har valt för att addera. De följer kompisars resonemang och lösningar. Frågor som ”hur kan vi ta reda på det?” och ”finns det fler sätt?” upp- muntrar till eget tänkande och resonemang.

Kommunikationsförmågan
Eleverna samtalar och beskriver muntligt hur de löser additionsuppgifter, hur de har tänkt och hur de uttrycker det med matematiska begrepp. Eleverna tränar på att kommunicera sin kunskap med hjälp av konkret material, med bilder och i skrift när de arbetar med de olika uppgifterna.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning:
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Eleverna möter naturliga tal i talområdet 0–10 och använder sig av kunskapen om att tal kan delas upp i mindre delar.
Naturliga tal … och deras användning i vardagliga situationer. Talen 0–10 används i uppgifter kopplade till vardag- liga sammanhang.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer:
Eleverna möter addition i vardagliga situationer och förstår att i addition läggs två delar ihop till en helhet. De utvecklar förståelse för begrepp som sammanlagt och totalt, samt hur addition kan uttryckas med siffror och symboler.
Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning … Metodernas användning i olika situationer. Eleverna använder olika huvudräkningsmetoder för att addera: räkna alla, använda talkamrater och räkna vidare. De prövar att använda de olika meto- derna beroende på situationen samt resonerar om dess lämplighet.

Algebra:
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Eleverna utvecklar förståelse för likhetstecknet samt upptäcker och skriver likheter med addition.

Problemlösning:
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. Eleverna tränar på att lösa problem med bildstöd i vardagsnära situationer och att formulera olika typer av räknehändelser utifrån en bild.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi utforskar, vi diskuterar, vi förklarar och formaliserar noga utvalda uppgifter. Vi använder oss av läromedlet Singma.
Det är en naturlig fortsättning på föregående kapitel där eleverna tränade på talkamrater och hur de kan visa dessa med hjälp av talcirklar. Eleverna fick då lära sig att två delar bildar en helhet. I det här kapitlet används samma tänk för att introducera addition. Eleverna börjar med att använda talkamraterna för att addera genom att lägga ihop två delar, och fortsätter med att upptäcka hur de kan addera genom att räkna vidare. Fokus ligger på att lägga till ett antal till en känd mängd. Eleverna kommer att upptäcka att de kan använda olika strategier för att addera. Eleverna utvecklar också förståelse för likhetstecknet och dess innebörd, samt hur de kan beskriva en likhet med addition med siffror och symboler. Eleverna använder sina kunskaper i addition för att hitta på räknehändelser utifrån vardagsnära situationer, och lära sig att skriva räknehändelser med siffror och symboler. De tränar på att lösa enklare additionsproblem utifrån bilder och vardagsnära situationer, samt resonerar kring olika sätt att lösa problemen.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.
Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 Addera med talkamrater
• Kunna addera genom att räkna alla.
• Kunna addera genom att använda talkamrater.
• Förstå innebörden av symbolerna + och =.
Lektion 2 Addera genom att räkna vidare
• Kunna addera genom att räkna vidare.
• Kunna använda tallinjen för att räkna vidare.
• Upptäcka att a + b = b + a.
Lektion 3 Hitta likheter
• Upptäcka och förstå matematiska likheter med addition.
• Stärka förståelsen av likhetstecknets betydelse.
Lektion 4 Räknehändelser
• Utifrån en bild kunna hitta på räknehändelser med addition.
• Kunna uttrycka räknehändelser med siffror och symboler.
Lektion 5 Problemlösning
• Kunna lösa additionsproblem utifrån bilder.
• Kunna resonera kring valda strategier och metoder.
• Kunna beskriva problem med siffror och symboler.
Lektion 6 Kunskapslogg
• Reflektera över och visa vad man lärt sig om addition.
• Göra en självskattning av vad man kan.
Varför?

 

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.