Addition och subtraktion 0-20

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Daniel Ekmark

När, under vilka veckor? v.43-46

 

Vad? 

Addition och Subtraktion 0–20

Frågeställning och följdfrågor

 1. Hur många bröd finns på plåten?
  1. Hur många bröd är det sammanlagt med de tre brö- den som ligger bredvid?
  2. Hur kan vi visa det med kuberna och tioramarna?
  3. På vilka olika sätt kan vi addera talen?
 2. Hur många olika sorters smörgåsar är det?
  1. Hur många smörgåsar är det sammanlagt?
  2. Hur kan vi ta reda på det?
 3. Hur många ljus är det sammanlagt?
  1. Hur kan vi ta reda på det?
 4. Hur många blommor är det från början?
  1. Hur många blommor tar Elsa bort?
  2. Hur många blommor är kvar?
  3. På vilka olika sätt kan vi subtrahera?
 5. Hur många blommor fanns det från början?
  1. Hur många blommor vissnar och tas bort?
  2. Hur många blommor är kvar?
  3. Hur kan vi ta reda på det?
 6. Hur många munkar hade Elliot från början?
  1.  Hur många munkar ger han bort?
  2. Hur många munkar är kvar?
  3. Hur kan vi ta reda på det?
 7. Hur många kuber har vi i den första tioramen?
  1. Hur många kuber har vi i den andra?
  2. Vad är 8 + 4? Vad är 4 + 8? Är 8 + 4 samma sak som 4 + 8?
  3. Hur kan vi ta reda på det? Finns det fler sätt?
 8. Vad ser ni på bilden?
  1.  Hur många äpplen är det på bordet?
  2. Hur många äpplen är det i korgen?
  3. Vilka uppgifter i addition kan vi hitta på? • Vilka uppgifter i subtraktion kan vi hitta på? • Finns det fler uppgifter som passar bilden?
 9. Hur gör vi när vi adderar genom att bilda tio?
  1. Hur gör vi när vi subtraherar genom att räkna bakåt?
  2. Hur gör vi när vi adderar och subtraherar ental?
  3. Hur gör vi när vi subtraherar från tio?
  4. Hur bildar vi en talfamilj?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Förankring i kursplanens syfte

Förmågorna i matematik

Problemlösningsförmågan

Eleverna möter problem i vardagsnära situationer som de löser med hjälp av addition och subtraktion.

Begreppsförmågan

Eleverna använder och diskuterar innebörden av begrepp som addition och subtraktion, och upptäcker sambandet mellan dem.

Metodförmågan

Eleverna tränar på att använda olika strategier vid addition och subtraktion, bland annat genom att addera och subtrahera från tio. De räknar vidare och räknar bakåt samt adderar och subtraherar ental.

Resonemangsförmågan

Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera kring hur addition och subtraktion hör i hop. Frågor som ”hur vet vi det?” och ”finns det fler sätt?” uppmuntrar till eget tänkande och resonemang kring valda strategier för addition och subtraktion.

Kommunikationsförmågan

Eleverna kommunicerar sin kunskap kring addition och subtraktion, bland annat genom att förklara på vilka olika sätt de kan addera och subtrahera. De använder olika uttrycksformer för att visa och förklara, som till exempel konkret material, bilder och symboler.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

Eleverna möter naturliga tal inom talområdet 0–20 och tränar på att dela upp dem i flera delar. Eleverna möter addition och subtraktion i vardagliga sammanhang och lär sig förstå räknesättens olika egenskaper. Eleverna upptäcker sambandet mellan addition och subtraktion och bildar talfamiljer. Eleverna använder olika huvudräkningsmetoder för att addera och subtrahera. De prövar att använda de olika metoderna beroende på situationen, och resonerar om metodernas lämplighet.

Algebra

Eleverna utvecklar en förståelse för likhetstecknets innebörd, samt upptäcker och skriver likheter med addition och subtraktion.

Problemlösning

Eleverna tränar på att lösa problem med bildstöd, utifrån vardagsnära situationer. De möter problem där kopplingen mellan addition och subtraktion blir tydlig.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med två av de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi utforskar, vi diskuterar, vi förklarar och formaliserar noga utvalda uppgifter. Vi använder oss av läromedlet Singma. Singma hjälper oss att hitta olika strategier med hjälp av talen 0-20. Vi skapar en bra grund för att lösa högre tal då vi befäster strategier med lägre tal och skapar en förståelse till att dessa strategier kan användas på vilka tal som helst.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker med hjälp av konkret material.. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.

Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 – Addera genom att räkna vidare.

 • Att kunna addera genom att räkna vidare från det största talet.

 

Lektion 2 – Addera genom att bilda tio.

 • Att kunna addera genom att bilda tio och lägga till det som blir kvar.
 • Att kunna använda tiokamrater vid addition.

 

Lektion 3 – Addera ental

 • Att kunna addera ental genom att först bilda tio

 

Lektion 4 – Subtrahera genom att räkna bakåt

 • Att kunna subtrahera genom att räkna bakåt.

 

Lektion 5 – Subtrahera ental

 • Att kunna subtrahera ental genom att först bilda tio.

 

Lektion 6 – Subtrahera från tio

 • Att kunna subtrahera genom att bilda tio och sedan ta bort från det.
 • Att kunna använda tiokamrater vid subtraktion.

 

Lektion 7 – Talfamiljer

 • Kunna skriva likheter med addition och subtraktion utifrån en bild.
 • Att förstå innebörden av begreppet talfamilj och kunna bilda egna talfamiljer.
 • Att förstå den kommutativa lagen.

 

Lektion 8 – Problemlösning

 • Att kunna använda addition och subtraktion för att lösa problem utifrån en bild.
 • Att upptäcka sambandet mellan addition och subtraktion i vardagliga sammanhang.
 • Att kunna skriva lösningar med siffror och symboler.

 

Lektion 9 – Kunskapslogg

 • Att reflektera över och visa sin kunskap om addition och subtraktion.
 • Att göra en självskattning av sin kunskap.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.