Addition och subtraktion 0-200

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson

När, under vilka veckor? v.35-37

Vad?

Frågeställning:

 • Vad är ett matematiskt problem?
 • Hur går man tillväga för att angripa ett matematiskt problem?
 • Vilka strategier kan vara lämpliga när man försöker komma fram till ett rimligt svar?
 • Hur gör jag när jag ska omgruppera ett tal för att få hela tiotal, tex 34+17?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I Nya matematikboken 3A arbetar vi med:

 • problemlösning i enkla situationer.
 • använda räknesätten addition och subtraktion i enkla situationer samt se sambandet mellan dessa.
 • begreppen summa, differens och skillnad.
 • huvudräkning och strategier för detta i talområde 0-200.
 • beräkningsstrategin omgruppering utan tiotalsövergång i addition och subtraktion.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar våra tankar i enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker. Eleven kommer själv att utvärdera sitt egna arbete i formuläret “Nu kan jag …”. Eleven kommer även att göra diagnosen “Kan du?” som ligger i slutet av varje kapitel. Här har jag som lärare ytterligare en möjlighet att se om eleven har befäst arbetsområdet. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vi arbetar med Nya matematikboken 3A.

v.35 arbetar vi med:

 • Diskutera viktiga ord och begrepp.
 • Addera och subtrahera
 • Tiotalsövergång

V.36 arbetar vi med:

 • Addition med omgruppering talområde 0-100
 • Subtraktion m omgruppering talområde 0-100

V.37 arbetar vi med:

 • Addition och subtraktion med omgruppering talområde 0-200
 • “Kan du?”

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Elever som arbetar genom och med  problemlösning som metod, agerar mer självständigt och ser ofta svåra uppgifter som en utmaning som ska mötas istället för som ett kommande nederlag Vi bygger därför vidare på elevernas tidigare kunskaper, intresse och egna mål.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande.