Ämnena i maten

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Maria Holm

När, under vilka veckor?

VT 19 v. 10-22

Vad?

Kemi

Vardagskemi och ämnena i maten

 

Innehåll:

 

Arbetsmaterial: Gleerups portal Kemi 7-9. Kapitel 10 ämnena i maten.

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Vi kommer att  behandla följande mål ur kursplanen:

 

Kemin i vardagen och samhället:

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad de innebär för en hållbar utveckling (År 9).
 • Innehåller i mat och dryck och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen (År 9).
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan (År 9).
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi (År 9).

Kemin och världsbilden:

 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor (År 9).

Kemins metoder och arbetssätt:

 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utveckling av begrepp, begrepp, modeller och teorier (År 9).
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier (År 9).
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Kunskapskrav Steg E Steg C Steg A
0 – Eleven kan samtala om… Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
0 – I diskussionerna ställer eleven… I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
0 – Eleven kan söka naturvetenskaplig information… Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
0 – Eleven kan använda informationen… Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
1 – Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
1 – I undersökningarna använder eleven… I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
1 – Eleven kan jämföra resultaten… Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
1 – Eleven för resonemang… Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
1 – Dessutom gör eleven… Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
2 – Dessutom för eleven… Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Matris för ämnena i maten

E C A
Använda begrepp, teorier och modeller Eleven har grundläggande kunskaper och för enkla resonemang. Har goda kunskaper och för utvecklade resonemang. Har mycket goda kunskaper och för välutvecklade resonemang.

 

Matris för granska, kommunicera och ta ställning

E C A
Eleven: Tar ställning med enkel motivering För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp Eleven: Tar ställning med utvecklad motivering För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar utvecklad redovisning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp Eleven: Tar ställning med välutvecklad motivering För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp

 

Matris för systematisk undersökning

E C A
Planering Eleven: Formulerar en förutsägelse utan förklaring Ger förslag på hur undersökningen kan utformas men endast i stora drag (Eleven använder färdig instruktion) Eleven: Formulerar en förutsägelse förklarad utifrån egna erfarenheter Ger förslag på hur undersökningen kan utformas, men kräver viss justering (Eleven får justering och använder egen planering) Eleven: Formulerar en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd Planerar undersökning med bestämda variabler, ordning på momenten och materiel (Eleven använder egen planering)
Genomförande Genomför undersökningen med viss systematik. Genomför undersökningen med relativt god systematik. Genomför undersökningen med god systematik
Utvärdering Drar en enkel slutsats Ger förslag till generell förbättring Gör en enkel dokumentation Drar en utvecklad slutsats Ger förslag till specifik förbättring Gör en utvecklad dokumentation Drar välutvecklad slutsats Ger förslag på specifik förbättring med förklaring Gör en välutvecklad dokumentation

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Teorigenomgångar tillsammans.
 • Filmklipp och program via Gleerupsmaterialet.
 • Olika uppdrag och laborationer.
 • Enkla fältstudier och experiment. Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar, samt Gleerups texter.

 

Grovplanering (kommer uppdateras vartefter och kan ändras under arbetets gång)

GLEERUPS Kap. 10 Ämnena i maten

https://gleerupsportal.se/login/

Kemi i vardagen- ämnen i maten

I början av lektionerna: Gå igenom dagens agenda

Gleerups-material Kemi 7-9

v. Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3
RÖD  (månd)        GRÖN a/b (ons)   RÖD a/b  (tors)               GRÖN (tors) RÖD (tors)                          GRÖN (fred)
10 Lära känna

Inledning

Diskussionsuppg.  Vad tror du? -skriv ner på post it

Avsluta: Berätta om innehållet. Alla skrivuppgifter framöver kommer ni behöva till “slutuppgiften och provet” Formativ bedömning under vägen

Lära känna

Inledning

Diskussionsuppg.  Vad tror du? -skriv ner på post it

Avsluta: Berätta om innehållet. Alla skrivuppgifter framöver kommer ni behöva till “slutuppgiften och provet” Formativ bedömning under vägen

All mat innehåller solenergi

Kolhydrater

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig

film: https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7357

Lära känna

Inledning

Diskussionsuppg.  Vad tror du? -skriv ner på post it

Avsluta: Berätta om innehållet. Alla skrivuppgifter framöver kommer ni behöva till “slutuppgiften och provet” Formativ bedömning under vägen

film: https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7357 All mat innehåller solenergi

Kolhydrater

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig

film: https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7357

11 Skriva klart kolhydrater Se film om fetter

VT rutin

Se film om fetter

VT rutin

Fetter

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
Fetter

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
Proteiner

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
12 Proteiner

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
Se film om fetter

VT rutin

Se film om fetter

VT rutin

Hållbar utveckling

Fråga 1-4

Hållbar utveckling

Fråga 1-4

Göra klart
13 Göra klart

 

Uppdrag “mitt favoritmål” Uppdrag “mitt favoritmål” Mineralämnen/vitaminer

Se klipp om kroppens kemi

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
 • Testa dig
 • Förklara och resonera
Mineralämnen/vitaminer

Se klipp om kroppens kemi

 • Läsa
 • Skriv ner stödord
 • Mall faktauppg.
 • Skriva google dok.
 • Mejla mig
 • Testa dig
 • Testa dig
 • Förklara och resonera
Uppg. “min frukostrestaurang”

3 lektioner skrivtid

 • Förklara uppgiften
 • Visa matrisen
 • Börja planera
 • Ta hjälp av faktan i de tidigare uppgifterna ni skrivit om
14 Uppg. “min frukostrestaurang”

3 lektioner skrivtid

 • Förklara uppgiften
 • Visa matrisen
 • Börja planera
 • Ta hjälp av faktan i de tidigare uppgifterna ni skrivit om
Uppdrag “mitt favoritmål”  Uppdrag “mitt favoritmål” Uppg. “min frukostrestaurang” Uppg. “min frukostrestaurang” Uppg. “min frukostrestaurang”
15 Uppg. “min frukostrestaurang” Extra Extra Göra klart sina uppg. Göra klart sina uppg. Extrs
16 PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV
17 Hållbar utveckling

Fråga 1-4

 

Hållbar utveckling

Fråga 1-4

PROV ämnena i maten PROV ämnena i maten
18
19
20
21 NP rättning

Planera till vikarie

NP rättning

Planera till vikarie

NP rättning

Planera till vikarie

22

 

När du skriver dina faktatexter:

Mall faktatext

Första gången du skriver. Skapa en ny mapp som heter “ämnena i maten”. Skriv i Google Drive dokument. När du är klar med din text mejlar du mig din text till maria.holm@lemshaga.se . Utifrån det kommer jag se och kunna bocka dig när du lämnat in materialet. Det är superviktigt att du skriver din text så att du har med informationen till slutprovet sedan.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Hur aktivt du deltar under genomgångar i klassen.
 • Hur du deltar och hur du deltar i grupparbete.
 • Förmågan att analysera, diskutera och ta till sig varandras tankar samt funderingar.
 • Förmåga att muntligt och skriftligt redovisa dina tankar och slutsatser.
 • Bedömningen sker formativt under kursens gång och avslut med skriftligt prov.

 

Utvärdering

Utvärdering i klassen/grupp tillsammans. Formativ betygsbedömning under kursens gång. Avsluta projektet med ett summativt prov och praktiska laborationsuppgifter.