ANT – Alkohol, narkotika och tobak

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 18-23

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Vad är alkohol, tobak och narkotika och vad gör det med våra kroppar?
 • Är det lätt att börja missbruka alkohol, tobak och narkotika? Hur ser det ut i samhället i dag?
 • Vad är en missbrukare?
 • Vad är en missbrukare för dig?
 • Vilka missbrukar?
 • Varför hamnar en del människor i missbruk?
 • Hur ser en missbrukares, bakgrund, missbruk och eventuellt tillfrisknande ut?

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • Kan utforska och arbeta tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan.
 • Kan samspela med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i livsvilkor.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Använda biologins begrepp och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.
 • Att kommunicera biologi och ta ställning i frågor som rör hälsa.
 • Söka svar på frågor med hjälp av undersökningar och olika källor.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av beroendeframkallande medel.
 • Fältstudier. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter..

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

 • Föreläsningar av lärare samt inbjuden föreläsare.
 • Vt-rutiner
 • Kortfilmer från UR & NE.
 • Diskussionsövningar/aktivitet på lektioner
 • Egen uppgift: Informationsblad om narkotika

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 • Redovisningen kommer att ske genom att eleverna kommer att hålla en presentation/redovisning om den person de har intervjuat.
 • Diskussionsövningar/aktivitet på lektioner

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 18  to/fr Uppstart ANT, Vt-rutin kring före-efter bilder på missbrukare + i grupp skriva en livshistoria kring dessa.

v 19  må + to/fr Muntlig presentation av livshistorierna, fokus: alkohol

Keynote om alkohol: Alkohol

v 20  to/fr forts fokus: alkohol
Lab: Börja med enskilt arbete om narkotika

v 21  må fokus: tobak
Lab: Börja med enskilt arbete om narkotika

Keynote om tobak: Tobak 2017

v 22  må + to/fr fokus: narkotika, pararbete om narkotika
Inlämning av enskilt arbete om narkotika (fredag v 22)

Informationsblad om en drog

v 23

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Ett ämne som ständigt är aktuellt i media och i många ungdomars vardag.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.