Berättande text

När, under vilka veckor? 38-44

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?
Skriva berättande text

Hur ska vi arbeta?
Du ska skriva en berättelse med tydlig handling. Berättelsen ska ha en genomtänkt inledning och avslutning. Du ska använda dig av skiljetecken på rätt sätt. Läs igenom din text innan du lämnar in. Använd gärna inspiration från berättelser du läst och använd din fantasi när du skriver.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Lektion 1: Genomgång av projektet berättande text

Lektion 2: Göra en tankekarta med information om vad berättelsen ska handla om i stora drag.

Lektion 3 – 7: Skriva berättelsen

Lektion 8: Läs igenom berättelsen och se om du kan göra några förbättringar.

Lektion 9: Rita en bild till din berättelse som du kan ha som framsida.

När du är klar med din berättelse lämna in den till Maria, senast v.44

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Skriftlig förmåga
Skriftlig framställning – Formulera sig och kommunicera i skrift
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Skriftlig interaktion – Formulera sig och kommunicera i skrift
Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 
Arbetssätt
Visa förståelse under lektionstid
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
 
Följa instruktioner
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat.
Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
 
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.
Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i det talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning.
Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning.

____________________________________________

Centralt innehåll från kursplanen

  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Övergripande mål från LGR11 2.2

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 

Bedömning

Din berättelse kommer att bedömas utifrån aktuella delar av matrisens kunskapskrav för ämnet engelska.