Bild – åk 4 – Porträtt i lera

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor?

Höstterminens grupper v 49, 2-3

Vårterminens grupper v 10-11

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad där lera? och Hur arbetar man med lera?
Skillnaden mellan 2d och 3d?
Vad är en karikatyr?
Hur kan du göra en karikatyr i lera?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Framställning av tre dimensionellt arbete
– Kunskap om materialet lera

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

  1. – I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

– Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

– Vi startar upp med att titta på en film där en karikatyr ritas.
– Genomgång av lera och hur man kan arbeta och skulptera fram olika saker
– Eget skulpturarbete
– Måla din karikatyr

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande