Kropp och kläder – mode då, nu och i framtiden

Merkurius Grön

När, under vilka veckor? v.4-v.15 2020

Ansvarig: Karin Lindkvist

Vad ska vi göra?

Med det här projektet kommer vi att undersöka kroppsideal och mode genom tiderna, och försöka hitta kopplingar till historiska händelser och idéströmningar. Vi ska undersöka kläders roll i samtiden och ditt eget liv och deras roll i identitetsskapande och vi ska även fundera över kommande tiders behov och hur detta kan komma att spegla hur vi kan klä oss i framtiden. 

Vi kommer att öva på teckning samt lära oss om kroppens proportioner.

Arbetet kommer dels att resultera i en klippdocka med tre olika outfits: en från en vald historik epok, en nutida stil samt en där du visar din vision om hur framtidens kläder kan komma att se ut.  Dels i en presentation av dina undersökningar om kläders betydelse i ett Google-drive dokument /Classroom, samt en muntlig redovisning.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska tillverka klippdockor med tre olika outfits: En från en valfri historisk tid, en som representerar en nutida klädstil samt en där vi spekulerar över hur framtidens kläder kan komma att se ut. 

Vi inleder med att titta på ett bildmaterial från Nationalmuseum om mode och kroppsideal genom tiderna. 

Vi övar sedan på att rita av kroppen genom påklädd kroki. (Vi tecknar av varandra i helfigur)

Vi går igenom kroppens proportioner och ritar sedan upp en figur på ett A3-papper och färglägger.

Figuren klistras upp på kartong och klipps ut. 

Sedan samlar vi inspirationsbilder till våra stilar och skapar utifrån dessa tre outfits som kan sättas på klippdockan.

Dokumentera löpande med bild och text hur arbetet fortgår. 

Redovisningen sker dels muntligt i grupp samt på ett Google Drive-dokument där vi samlar bilder och beskriver arbetsprocess, hur vi har tänkt och varför vi gjort de val vi har gjort. Där ska också figuren och de olika stilarna presenteras. Vad utmärker de olika stilarna och varför tror vi att de ser ut som de gör?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1: Bildspel: ”Omöjliga kroppar”, genomgång av uppgift samt kroki-teckning

Lektion 2: Genomgång av kroppens proportioner samt teckning av figur/klippdocka

Lektion 3: Forts. teckning av figur, dokumentera.

Lektion 4: Forts teckning av figur, bild-googla mode från valfri historisk epok

Lektion 5: Skissa och teckna kläder från historisk epok. Dokumentera!

Lektion 6: Googla, skissa och teckna kläder från en nutida stil. Dokumentera!

Lektion 7: VT-rutin om framtidens förutsättningar och potentiell påverkan av kläder och mode. Skissa på en framtida outfit.

Lektion 8: Gör klart alla delar, skriv i dokumentet

Lektion 9: Muntlig redovisning samt inlämning av dokument.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

E C A
Eleven kan framställa en klippdocka med tre olika outfits som kommunicerar tidsepoker, identiteter och idéer med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.  Eleven kan framställa en klippdocka med tre olika outfits som kommunicerar tidsepoker, identiteter och idéer med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kan framställa en klippdocka med tre olika outfits som kommunicerar tidsepoker, identiteter och idéer med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. 
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp. Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp. Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

 

______________________________________________

Sammanhang och aktualitet

Visuell kommunikation handlar inte bara om att se på, utan också om att se ut. Med kläder kan vi pröva olika identiteter och kommunicera en specifik grupptillhörighet. Kläder är kopplat till funktion men även till sociala koder och normer.  Att var ung handlar mycket om att skapa sin identitet, där kan kläder ha en central funktion i hur man kommunicerar vem man vill vara.

Modet har genom tiderna följt och speglat samhällets idéer, ideal och händelser. Med det här projektet ska vi undersöka olika historiska epoker utifrån vilka kläder som burits och hur kläder kan säga något om den tid i vilken de brukas.  Vi kommer även att undersöka nutidens olika klädstilar och vad de uttrycker samt fundera över kommande behov och hur vi kan komma att klä oss i framtiden.  

 

Centralt innehåll från kursplanen

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Presentationer av eget bildskapande
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

 

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Kunskapssyn och lärande

 • Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang.
 • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
 • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande