Bråk

Bråk

Matematik åk3  Bråk

Ansvarig/Ansvariga: Sandra Hamn

När, under vilka veckor?

7-8

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är bråk?

Hur skriver man tal i bråkform?

Finns det andra uttryck för att ange del av helhet och del av antal?

Hur kan vi jämföra och storleksordna bråk?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Eleven kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

  • Eleven kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
  • Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Eleverna ska genom undervisningen också ges

möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur

dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska

sammanhang.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att starta upp detta arbete genom att ta reda på elevernas förkunskaper vad gällande helhet och del av helhet.

Vi kommer att dela frukter och färglägga bilder med syfte att synliggöra hur olika bråk hör ihop och kan jämföras.

Vi kommer att se på några små filmer hämtade från ur.se.

Vi kommer att arbeta med tallinjen och tal i procent och decimalform för att konkretisera och visualisera hur de olika räknesätten hänger ihop.

Vi kommer att spela “bråk-spel” där eleverna får klippa ut delar ur olikfärgade papper för att sedan sammanföra dem genom att illustrera olika bråktal.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Resonemang i grupp och i par där eleverna får  argumentera, förklarar och beskriva bråk och dess egenskaper.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.7

Diskussioner om vad som menas med del av antal.

Bråk- del av helhet och del av antal.

“Bråk-spelet”.

Jämföra tal i bråkform, decimalform och procentform.

Rita bilder och färglägga på små whiteboardtavlor.

  1. 8

Uppgifter på Nomp.

Problemlösning från “Rika matematiska problem”.

 

Sammanhang och aktualitet:

Bråkräkning är en del i att fortsätta utveckla elevernas taluppfattning och att tal kan uttryckas i bråkform. Bråkräkning bygger på elevernas tidigare erfarenheter av bråk och nu tar vi det ett steg vidare.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

Kunskapssyn och lärande – Det livslånga lärandet

Att arbeta med tal i bråkform och att ha förståelse för hur delar av helhet/antal beskrivs och hanteras inom matematiken, ger elever viktiga och grundläggande insikter för det livslånga lärandet. Via diskussioner och dialoger fördjupas elevernas förståelse för matematiken och genom att synliggöra elevers tänkande kan läraren lättare bedöma elevers olika förmågor.

Värdegrund – Det livsdjupa lärandet

Att ta hänsyn till elevernas förförståelse, tidigare erfarenheter och nuvarande verklighet är av stor vikt för att eleverna ska uppleva “En känsla av sammanhang”, där de tillgodogör sig nya och fördjupade insikter och kunskaper inom ett viss arbetsområde.

Samhället omkring oss – Det livsvida lärandet

Eleverna får se hur kunskaperna kommer till praktisk användning ute i samhället.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer: