LPP Bråk och procent

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Björn

När, under vilka veckor? v 11-18

Prio Kapitel 4 s 120-167 alt Gleerups år 7 kap 4

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur skriver man ett tal i bråkform och blandad form? Vad är täljare och nämnare?
 • Hur stor andel är markerad/färgad?
 • Hur jämför man tal i bråkform?
 • Hur förlänger och förkortar man bråk?
 • Hur skriver man bråk i decimalform?
 • Hur adderar och subtraherar man tal i bråkform?
 • Hur multiplicerar man tal i bråkform?
 • Hur uttrycker man tid i bråk?
 • Hur beräknar man andel i procentform?
 • Hur beräknar man andelen vid förändring i procent?
 • Hur gör man beräkningar med procent i vardagliga situationer (delen med huvudräkning och miniräknare)?
 • Hur beräknar man det hela, 100%?
 • Hur hänger bråk, procent och decimalform ihop?
 • Hur använder vi oss av bråk och procent i vardagen?

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nödvändig kunskap. En viktig del när det gäller elevers taluppfattning är att kunna växla mellan olika uttrycksformer. Vi kommer att träna på att förstå att bråkform och procentform beskriver samma andel, men bara skrivs i olika former. Vi kommer försöka göra kopplingen tydlig mellan bråkräkning och procenträkning genom att använda begreppet andel.

Vi kommer arbeta med följande:
Grundläggande egenskaper hos bråk
Jämföra bråk utifrån taluppfattning
Skapa förståelse för bråks storlek.
Metoder för beräkningar med tal i bråkform och decimalform.
Förlänga och förkorta bråk.
Addera och subtrahera bråk
Procenträkning
Grundtyperna av procentproblem: att beräkna andelen, delen och det hela

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar , diskussioner t ex ”starters”, praktiskt arbete,  spel och egen träning både digitalt och i bok med uppgifter på olika nivåer och med olika förmågor.

OBS! Följ tidsplanen som står för varje vecka. Om du inte är klar så blir det läxa till veckan därpå.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Samtal och diskussioner där eleverna får berätta hur de tänkt och resonerar, inlämning av övningsuppgifter, digitala läxförhör i kunskapsmatrisen, inlämningsuppgift, begrepps- och kapiteltest samt prov.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vecka 11 och 12

 • Lektion 1 och 2 Genomgång och diskussioner kring bråk och olika uttrycksformer av andelar
 • Arbetsblad 4.1 samt räkna två nivåer på kapitel 4.1 i Prio s. 122 – 125
 • Lektion 3 Vi fortsätter uttrycka bråk på olika sätt
 • Kort repetition av förlänga och förkorta bråk
 • Arbetsuppgift Tal i bråk, procent, decimalform, tallinje 
 • Lektion 4 Jämföra Bråk. Vi tittar på hur man kan jämföra bråk med referenspunkterna 0, 1/2 och 1 samt större än, mindre än, lika med.
 • Arbetsblad 4.2  samt räkna en – två nivåer på kap 4.2 s. 126 – 128

Film om att jämföra bråk

Vecka 13

 • Lektion 1 Fortsatt träning på kap 4.2 Jämföra bråk
 • “Vilket bråk om jag får fråga” – frågelek
 • Lektion 2 Kan vi skriva bråk på olika sätt fast de är lika mycket värda? Vi fortsätter diskutera begreppen förlänga och förkorta. Det är kapitel 4.3 och sidorna i boken är 129-132.
 • Vi testar att arbeta i Gleerups Matte år 7 – kap.4.2 för att ha digital åtkomst. Se classroom. Vi tränar två spår digitalt med automatisk rättning.
 • Gemensam gruppuppgift – para ihop bild med bråk.
 • Lektion 3 och 4 Vi fortsätter med tal i bråkform och decimalform. Gleerups år 7 kapitel 4.3.
 • Quizlet digitalt spel med bråkform, decimalform
 • Bråkstaplar Bilda bråk med multilinkkuber

PRIO kap 4.1 PRIO kap 4.2 (scannade sidor från matteboken för er som ej har den med er)

Film om att jämföra bråk se 12 min.

Film om förlänga och förkorta bråk

Filmer (scrolla längst ner på sidan): https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/brak-och-procent/braktal

Vecka 14

 • Lektion 1 – Addera och subtrahera bråk Vi övar digitalt i Gleerups år 7. Se Classroom som är länkat från schoolsoft.
 • Fördjupningsuppgifter i eget Classroom
 • Lektion 2 Problemlösning “Felblandad saft”
 • Lektion 3 – fortsatt träning
 • Problemlösning “Träna tillsammans” och “Beduinens döttrar”
 • Bråkpussel Para ihop bråk med samma värde i ett pussel

Film om addition och subtraktion av bråk

Vecka 16

 • Lektion 1 Problemlösning “Blockmodellen”

Kommande länkar:

Film om multiplikation av bråk

Länktips till bråktavla

Facit Arbetsblad

Sammanhang och aktualitet

Bråk är ett område som är grundläggande inom matematiken. Många har svårt med det, men för att komma vidare tex med algebra så är det nödvändig kunskap.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära.
 • Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Eleverna ska var och en bli sedd, bekräftad, utmanad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, att växa och att utvecklas.

Utvärdering – Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte – förmågor

 • Förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang
 • Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll från kursplanen
• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska
situationer.
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital
teknik. Metodernas användning i olika situationer.
Samband och förändring
• Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med
procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Du kommer bli bedömd i följande kunskapskrav: Problemlösning, Begrepp, Metod samt Kommunikation.