British Colonization and Robinson Crusoe

British Colonization & Robinson Crusoe

När?

Veckorna 15-23

Vad?

British Colonization and Robinson Crusoe

Frågeställning och följdfrågor

Vad är anledningar till att engelska talas i så stor utsträckning idag?

Hur, när, var och varför koloniserade Storbritannien vilka länder?

Hur ser man under kolonialtiden rådande tankar i boken Robinson Crusoe?

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

”Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare”. 

”I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.”

Centralt innehåll från kursplanen

”Lyssna och läsa – reception

  • Talad engelska och texter från olika medier.
  • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

  •         Samtal och diskussioner samt argumentation”.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

                                    E                                                                        C                                                                             A

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. 
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

 

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar i helklass, diskussionsövningar i par/smågrupper och individuella skriftliga uppgifter. 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriftlig inlämning av svar på läs/hörförståelsefrågor och argumenterande text ”Engelska- ett världsspråk”.   

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 15-16 Genomgång av den brittiska kolonialtiden/det brittiska imperiet: Hur? När? Var? Varför?

v. 17 Börja läsa/lyssna till Robinson Crusoe. Besvara frågor som hör till de olika kapitlen.

v. 18 Läsa och översätta en text om hur livet i de tidiga amerikanska kolonierna såg ut. 

v. 19-21 Fortsätta läsa/lyssna till Robinson Crusoe samt besvara frågor som hör till de olika kapitlen.

v. 22 Genomgång av/diskussioner om andra orsaker till att engelskan är så utbredd i världen idag. Argumenterande text ”Engelska – ett världsspråk”. 

v. 23 Utvärdering av projektet.