Bygga en elektrisk bil

Ansvarig/Ansvariga lärare: Madelene Larsson

När, under vilka veckor? v 46-50

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

• Hur gör man en skiss
• Hur gör man en ritning?
• Hur bygger man en bil så att den rullar?
• Hur kopplar man in en motor på bilen?
• Varför byggde du din bil som du gjorde? Vad var viktigt för dig?
• Hur skriver man en teknisk rapport?
• Vilken hastighet fick din bil?
• Hur har bilen utvecklats över tid och vad har varit den viktigaste drivkraften?

Övergripande mål från LGR11 2.2

• Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och
känna tillit till sin egen förmåga.
• Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Förankring i kursplanens syfte

• Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
• Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
• Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll från kursplanen

• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
• Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Eleven kan undersöka… Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. 
Dessutom för eleven… Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.  Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. 
Eleven kan genomföra… Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.  Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. 
Under arbetsprocessen… Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. 
Eleven gör dokumentationer Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.  Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. 
Elven kan föra… Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, eget arbete – praktiskt och skriftligt

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom uppvisning av modell samt tillhörande rapport där beskrivning av arbetets gång samt ritningar och skisser ska finnas med.

Innehåll i rapporten:
• Vad var ditt mål inledningsvis, vad var viktigt för dig? Var det utseendet, att bilen skulle vara snabb, eller var det helt enkelt att du skulle bygga en bil som rullade?
• En arbetsbeskrivning över hur ditt arbete gått. Hur har din bil utvecklats från start till färdig produkt? ( Du kan skriva en flytande text eller skriva vad du gjort under varje lektion) Vilka svårigheter har du stött på och hur har du löst dem? (se matris ovan)
• Vilken hastighet uppnådde din bil? Hastigheten = Stäckan /tiden (v = s/t)
• En diskussion om materialet du använt till din bil (se matris ovan)
• En skiss på hur du kopplat din bil (underifrån)
• En skiss på hela din bil (från sidan)
• Ritning på din färdiga produkt. För ett högre betyg ska bil och ritning stämma överens (underifrån, från sidan, framifrån)
• Bild på din färdiga bil
• Ett resonemang kring hur bilen förändrats över tid och drivkraften i teknikutvecklingen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v 46

Presentation av projektet.

uppgift-bygga-elektrisk-bil

v 47

Genomgång av ritningar och skisser. Bilens utveckling. Genomgång av hur man kopplar en bil och olika drivsystem. Materialet eleverna får tillgång till presenteras. Eleverna väljer om de vill arbeta självständigt eller tillsammans med någon. Vi börjar att skissa fram bilen samt gör ritningar.

skisser-och-ritningar-teknik-kopia

v 48

Forts skiss + ritningar. Börja bygga bil + skriva rapport. (ej onsdag NP-prov)

v 49

Bygga bil + skriva rapport. (ej onsdag Ma-prov)

v 50

Bygga bil. Inlämning av rapport och bil onsdag Solen röd och torsdag Solen grön. Biltävling och utställning + utvärdering.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi har under hösten arbetat med energi samt energiomvandlingar. Vidare anknyter projektet till elektricitet och magnetism som vi också jobbat med under hösten.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbetssätt med teori och laborationer. Olika uttrycksformer och ingångar till lärandet ges genom både diskussioner och teoretiska pass.
Att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi arbetar aktivt för en klassrumssituation där alla frågor välkomnas så att var och en blir sedd, bekräftad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.
Att välkomnandets etik visar sig såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Utvärdering – Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.