Country comparisons – writing an article.

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 48-50

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Beskriv minst två saker från de texter du läst.

Jämför dem med varandra och med egna erfarenheter och kunskaper.

Skriv det som en artikel (använd mallen)

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Centralt innehåll från kursplanen

Kommunikationens innehåll

  • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

  • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

E

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

C

Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

A

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanseradejämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Läs och studera formatet att skriva en artikel. Vilka delar ska vara med?

Läs texterna du valt.

Välj ut de delar du vill jämföra med varandra och med egna erfarenheter/kunskaper.

Skriv dina jämförelser i artikelformat. OBS! Max 1 A4.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

En artikel lämnas in den 13 dec kl 14.00.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

48 inläsning av artikelmall.

49 läsa information och börja skriva.

50 skriva klart artikeln och lämna in.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.