Debates on Animals

När? v.40-43, 45

 

Frågeställningar

 • Hur går en debatt till?
 • Vad finns det för olika sorters argument?
 • Hur kan jag hitta argument för mitt ämne?

 

Topics

 • Fur trade
 • Animal testing
 • Animals in sports
 • Hunting
 • Pedigree breeding
 • Keeping animals in zoos
 • Animals as food
 • Whale slaughter

 

Övergripande mål från LGR11

Förankring i kursplanens syfte

• Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 •     Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

 

Centralt innehåll från kursplanen

•Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

•Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.

•Presentationer och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 •   Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

 

Kunskapskrav, aktuell del av matrisen

 pastedGraphic.png

 

Hur ska vi arbeta?

v. 40 Eleverna leds in i olika debattämnen genom texten ”Animals – Friends or Fur” i onlineboken på gleerupsportal.se. Vi läser och diskuterar texten samt letar efter argument för- och emot jakt, päls och djurförsök. Genomgång av olika typer av argument (fakta- känslo, – förnufts- och auktoritetsargument) samt genomgång av hur en debatt går till.

v. 41 Eleverna söker och antecknar olika argument.

v. 42 En sista lektion att söka argument, en lektion till att tänka igenom och skriva inledning och slutplädering.

v. 43 Öva inför debatterna.

v. 44 Höstlov

v. 45 Debatter (redovisning) och inlämning av argument och källförteckning.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningar sker vecka 45, muntligen och skriftligen. Förutom muntlig redovisning/bedömning önskar jag få in allas argument och introduktion samt en källförteckning över de källor ni har använt.

 

Material och texter

Utdrag ur textbok

Animals – Friends or Fur

 

Youtube-klipp:

https://www.youtube.com/watch?v=WB3vEzu6gUo

https://www.youtube.com/watch?v=EWfMV_jbiOU

https://www.youtube.com/watch?v=8_HnZaPSaJE

 

Skolverket:

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.234589!/2debatt.pdf