Division med 2, 5 och 10.

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson och Daniel Ekmark 

När, under vilka veckor? 42-43

Vad?

 • Division med 2, 5 och 10

I fokus:

 • gruppera och dela lika
 • dividera med 2
 • dividera med 5
 • dividera med 10
 • se samband mellan multiplikation och division
Frågeställning och följdfrågor

Frågeställningar inför varje lektion:

Lektion 1

 • Vad ser ni på bilden?
 • Hur många apelsiner finns det?
 • Hur många apelsiner lägger Gustav i varje påse?
 • Hur många påsar får Gustav?

Lektion 2

 • Hur många korvar finns det?
 • Hur kan vi dela dem lika på två fat?
 • Hur många korvar läggs på varje fat?
 • Hur kan vi beskriva det med division?

Lektion 3

 • Hur många bröd finns det?
 • Hur många bröd lägger David i varje korg?
 • Hur många korgar behöver han?
 • Hur kan vi beskriva det med division?

Lektion 4

 • Hur många kakor finns det?
 • Hur många kakor lägger Tom på varje bricka?
 • Hur många brickor behöver han?
 • Hur kan vi beskriva det med division?

Lektion 5

 • Hur många kulor finns det?
 • Hur många kulor ska vi lägga i varje burk?
 • Hur många burkar behöver vi?
 • Hur kan vi beskriva det med division?

Lektion 6

 • Hur många kakor finns det?
 • Hur kan vi dela in kakorna i lika stora grupper?
 • Finns det fler sätt?
 • Hur kan vi beskriva det med division?
 • Hur kan vi beskriva det med multiplikation?

Lektion 7

 • Hur många nyckelringar finns det?
 • Hur många barn ska dela på nyckelringarna?
 • Hur många nyckelringar får de var?
 • På vilka olika sätt kan vi visa hur vi löser uppgiften?
 • Hur skriver vi likheten med division?
 • Vilken likhet med multiplikation passar till uppgiften?

Lektion 8

 • Hur gör vi när vi grupperar lika?
 • Hur gör vi när vi delar lika?
 • Hur gör vi när vi dividerar med två?
 • Hur gör vi när vi dividerar med fem?
 • Hur gör vi när vi dividerar med tio?
 • Hur hänger division och multiplikation ihop?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.2
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

Problemlösningsförmågan

 • Eleverna formulerar och löser problem samt värderar valda strategier för division. De tränar sin förmåga att lösa problem utifrån text- och bilduppgifter.

Begreppsförmågan

 • Eleverna använder och diskuterar innebörden i begrepp som dividera, gruppera lika och dela lika samt hur man uttrycker en likhet med division. De upptäcker sam- bandet mellan division och multiplikation och tränar på att koppla samman räknesätten.

Metodförmågan

 • Eleverna tränar på att använda olika metoder för att dividera och får möta både delningsdivision och inne- hållsdivision. De övar på att gruppera lika och dela lika med hjälp av konkret material, med bilder och genom att skriva likheter med siffror och symboler.

Resonemangsförmågan

 • Eleverna tränar på att förklara för andra och resonera kring hur de löser divisionsuppgifter. De följer kompi- sars resonemang och lösningar. Frågor som ”Hur kan vi ta reda på det?” och ”Finns det fler sätt?” uppmuntrar till eget tänkande och resonemang.

Kommunikationsförmågan

 • Eleverna samtalar och uttrycker sina tankar kring upp- gifter som kopplar till division. De resonerar kring hur division och multiplikation hänger samman och övar på att kommunicera sin kunskap med hjälp av konkret material, med bilder och i skrift när de arbetar med de olika uppgifterna.
Centralt innehåll från kursplanen

Taluppfattning och tals användning

 • Eleverna använder naturliga tal i vardagsnära situationer och bygger förståelse för division samt dess egenskaper och samband. De utvecklar förståelse för begrepp och symboler knutna till division och hur räknesättet hänger ihop med multiplikation.
 • De använder huvudräkning för att göra beräkningar med division och får träna på att använda olika strate- gier för att dividera.

Algebra

 • Eleverna tränar på att skriva likheter med division och bygger förståelse för hur en divisionsuppgift kan uttryckas som en likhet. De övar också på att se sam- band mellan likheter med division och multiplikation.

Problemlösning

 • Eleverna tränar på att lösa problem med division och multiplikation i vardagsnära situationer. De formulerar egna frågeställningar och räknehändelser och uttrycker dessa muntligt och skriftligt, med bilder samt med siff- ror och symboler.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. 
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. 
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. 
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I kapitel 4 fokuserar eleverna på division och på att lära sig se samband mellan multiplikation och division. Talen 2, 5 och 10 från förra kapitlet återkommer nu i divisionsuppgifter. Eleverna möter både innehållsdivision, där de tar reda på hur många grupper av en viss storlek som bildas, och delningsdivision, där de fördelar föremål i ett bestämt antal grupper och tar reda på hur många det är i varje grupp. De använder begrepp som dividera, gruppera lika och dela lika.

Eleverna lär sig även att uttrycka och skriva likheter med division. De får öva på att sätta ord på likheterna för att koppla matematiken till verkligheten och lära sig förstå innebörden av division och multiplikation och hur räknesätten hänger ihop. De upptäcker även hur de utifrån en talfamilj med tre tal kan skriva fyra likhe- ter med multiplikation och division.

Avslutningsvis övar eleverna på att använda olika metoder för att lösa problem kopplat till division och multiplikation.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
 • Vi redovisar våra tankar enskilt och i grupp. Vi samtalar och visar hur vi tänker med hjälp av konkret material. Vi förklarar och formaliserar det vi kommer fram till.
 • Genom observationer och avstämningar i kunskapsloggen skapar vi oss en bild av var eleven befinner sig och hur vi går vidare.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. Gruppera lika
 • Kunna dividera genom att gruppera lika. 
 • Kunna skriva likheter med division.

 

2. Dela lika

 • Kunna dividera genom att dela lika.
 • Upptäcka sambandet mellan division och multiplikation.

 

3. Dividera med 2

 • Kunna dividera med 2.
 • Se sambandet mellan division och multiplikation med 2.

 

4. Dividera med 5

 • Kunna dividera med 5.
 • Se sambandet mellan division och multiplikation med 5.

 

5. Dividera med 10

 • Kunna dividera med 10.
 • Se sambandet mellan division och multiplikation med 10.

 

6. Multiplikation och division

 • Förstå sambandet mellan multiplikation och division.
 • Kunna uttrycka likheter med multiplikation och division utifrån en talfamilj.

 

7. Problemlösning

 • Kunna lösa problem med division.
 • Kunna använda olika metoder för att lösa problem.

 

8. Kunskapslogg

 • Reflektera över och visa sin kunskap om division med 2, 5 och 10.
 • Göra en självskattning av sin kunskap.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi ingår i ett projekt på skolan tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar ”Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.