Do Redo

 

Ansvarig/Ansvariga lärare: Åsa GustafssonSkärmavbild 2016-08-23 kl. 09.35.23

När, under vilka veckor? P1,P2,P3,P4

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Hur kan du återanvända saker i din närmiljö istället för att slänga dem?
 • Varför ska man återanvända, när man kan köpa nytt?
 • Hur kan återbruk bli en naturlig del i ett hållbart samhälle?
 • Hur kan du sy om gamla kläder till något nytt?
 • Vilka olika material är våra kläder skapade av och varför?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
Förankring i kursplanens syfte

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets­ och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Centralt innehåll från kursplanen

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

do-redo-merkurius

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Under kursen kommer ni själva ta med er material hemifrån eller utgå från sådant som finns i slöjdsalen.

Vi söker inspiration från boken Do redo – konsten att slakta en tröja. Bilder har lånats från boken och visas under en presentation första lektionen. Presentationen hittar ni här:

Ladda ner dokumentet "Do redo inspiration.pdf"

Ni kommer arbeta i grupp där ni tillsammans ska skapa ett eget mode utifrån kläder ni hittar i återbrukslådan och sånt ni tagit med er hemifrån. Ni ska dela upp arbetet så alla har eget ansvar för en del. Ni skriver ett gruppkontrakt om hur ni ska kunna samarbeta och hjälpas åt på ett bra sätt under arbetet.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Bedömning sker under hela processen och av det färdiga resultatet.
I början av arbetet skriver gruppen en gemensam projektplan i google classroom:
Ladda ner dokumentet "projektplan do redo .pdf"
Vid varje tillfälle dokumenterar eleven med bilder vad den gjort, samt stödord
Under kursen kommer även materialkunskapslektioner ingå. Här är en länk om olika materials egenskaper

När arbetet är färdigt gör varje elev en slutreflektion över sitt arbete.Fler instruktioner finns på google classroom

Ladda ner dokumentet "slutreflektion do redo-4.pdf"
Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. introduktion till uppgiften, gruppen beslutar om tema och påbörjar arbetet
 2. genomgång djurfiber, grupparbete
 3. genomgång växtfiber, grupparbete
 4. genomgång konstfiber, grupparbete
 5. sammanställning grupparbete, redovisning och individuell reflektion över sin del av arbetet

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Hållbar utveckling är ständigt aktuellt för att vi ska kunna fortsätta leva på vår planet. Projektet blir en del i skolans arbete med Grön flagg.
Arbetet knyter också an till det arbete skolans pedagoger haft runt ett givande grupparbete.
VI hoppas kunna visa några av dessa kollektioner på skolans dag i vår.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
 • Det globala perspektivet är en naturlig del av vår verksamhet. Det vi gör och våra val påverkar vår omvärld.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Sker på sista lektionen av kursen.