Dock´n Roll

Ansvarig/Ansvariga lärare: Sara Sandström och Hanna Svedlund

När, under vilka veckor? HT-21

Vad?

Dock’n’roll introducerar på ett lekfullt och humoristiskt sätt grundläggande musikaliska begrepp för musikundervisningen på lågstadiet. Serien presenterar allt ifrån puls, tempo och rytm till olika instrument samt hur rösten och texten påverkar musiken.

Frågeställning och följdfrågor

Vad är musik? Vad är puls, tempo, rytm och takt? Vad är skillnaden på höga och låga toner? På vilka sätt kan vi använda rösten? Vad är vers och refräng? Vad är klangfärg och dynamik? Vilka olika instrument finns och hur låter dom? Vad är noter? Hur gör man en låt utifrån en text? Vad menas med ett framträdande?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2, Förankring i kursplanens syfte, Centralt innehåll från kursplanen samt kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Musik är en uttrycksform och en viktig del av samhällets kulturliv. Syftet med skolans musikundervisning är att skapa förutsättningar för delaktighet i olika musikaliska sammanhang, både som lyssnare och som utövare av olika musikaliska genrer. Undervisningen ska bidra till att eleverna får såväl kunskaper i att använda röst, instrument, digitala verktyg och musikaliska symboler, som tilltro till sin egen förmåga. Centrala delar i musikundervisningen är att spela och sjunga, skapa och gestalta samt analysera och samtala. Programserien tar upp centrala delar ur innehållet i årskurs 1-3:

 • –  hur rösten som instrument kan användas med variation av rytm, klang och dynamik
 • –  hur rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar kan användas för att musicera och komponera musik
 • –  exempel på enkla musiksymboler i form av noter
 • –  exempel på övningar för sång och spel i olika former, imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner, enkla

  former av musikskapande och gestaltning av sånger

 • –  exempel på hur associationer, tankar, känslor och bilder kan kommuniceras när man lyssnar på musik

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar med ett avsnitt varje vecka. Varje avsnitt har en tydlig struktur som bygger på att ett musikaliskt begrepp eller en aktivitet introduceras. Ett fantasidjur presenteras, som föreställer en artist, och artisten har just detta musikaliska begrepp eller fenomen som sitt problem.

Avsnitten bygger på två dimensioner som båda är centrala för musikundervisning, dels introducerar vi begrepp och tekniker för att lyssna på och skapa musik, dels erbjuds en ram för att leka med musik.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
 1. Betty Beat, Puls – tempo och takt
 2. Kenny Klang, Klang – klangfärg och dynamik
 3. Ronny Rhythm, Rytm – ”sväng”
 4. Tommy Ton,Tonhöjd – höga och låga toner
 5. Vicky Voice, Rösten – olika sätt att använda rösten
 6. Tony Tangent, Sound – olika instrument
 7. Fanny Form, Form – vers och refräng
 8. Nelly Note, Noter – notvärden
 9. Wendy Word, Text – göra låt utifrån text
 10. Lenny Live, Framträdande – dans och show

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Syftet med programserien är att erbjuda en musikalisk verktygslåda för att utveckla förmågan att lyssna, sjunga, spela och skapa musik. Varje avsnitt ger inspiration till att ta vidare det som händer i programmen till elevernas eget musicerande och skapande.
Lärarhandledningen är tänkt att vara till stöd för den undervisningen.

Musikutövande i många barns liv består just av lek vilket är viktigt att knyta an till. Barn identifierar sig med och härmar artister, de leker att de spelar ett solo på elgitarr, att de är musikkändisar med en egen YouTube-kanal, att de är med i en musikvideo och så vidare. Man kan jämföra det med att barn kan låtsas att de läser en tidning innan de kan läsa. Att lära sig musik innebär både att socialiseras in i en praktik, till exempel att känna till hur man gör som publik på en konsert, hur det fungerar att sjunga i en kör eller annat, och att tillägna sig musikaliska byggstenar för att kunna lyssna, spela och skapa med. Båda aspekterna är lika viktiga. Byggstenarna kan vara just vedertagna begrepp för att beskriva och kommunicera om musiken såsom puls, rytm och tonhöjd.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och lärprocesser sätts i ett verkligt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt utveckla sin egen unika personlighet. Gruppen är en kraftfull resurs för lärande.

Välkomnandets etik ska visa sig i såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans. Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet. Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana. Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.

Elevers delaktighet och ansvar

Hur förtydligar vi för eleverna målen och förväntningarna kring ämnet/projektet så att var och en ska få möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar?

Vi lyfter målet och syftet med lektionen vid varje start och låter eleverna genom olika rutiner vara med i samtalet och låter det styras genom deras frågor, intressen och erfarenheter.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.

Vi är lyhörda på elevernas respons under projektet och försöker tillgodose deras intressen.