Elektricitet och magnetism

Ansvarig lärare: Madelene Larsson
När, under vilka veckor? v 5-17

Vad?

Frågeställning och följdfrågor:

 • Vad används elektricitet till i samhället?
 • Hur har upptäckten av elektricitet förändrat vårt sätt att leva? Vilka viktiga upptäckter har gjorts på vägen och av vilka?
 • Vad är statisk elektricitet?
 • Vad är spänning (U), hur förkortas spänning och vilken enhet mäts spänning i
 • Vad är ström (I), hur förkortas ström och vilken enhet mäts ström i?
 • Hur kan man konstruera, rita och förstå elektriska kretsar?
 • Vad är skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling?’
 • Vad är resistens (R), hur förkortas resistens och vilken enhet mäts resistens i
 • Vilka fyra faktorer påverkar resistens i en ledare?
 • Hur använder man Ohms lag? För högre betyg: Hur använder man Ohms lag i mer komplicerade elektriska kretsar?
 • Vad händer när det blir kortslutning? Överbelastning?
 • Vad är ett jordat uttag? Vad är en säkring/propp?
 • Vad är en jordfelsbrytare?
 • Vad är elektrisk effekt och hur räknar man ut elektrisk effekt? (Effektlagen)
 • Hur många hushållsapparater kan man koppla till ett uttag utan att proppen/säkringen går?
 • Vad är en magnet och ett magnetfält? Vilka egenskaper har magneter?
 • Hur hänger fenomenen elektricitet och magnetism ihop?
 • Vilka energikällor finns det? Fördelar och nackdelar.

Övergripande mål från LGR11 2.2

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga
kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och i vardagsliv
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling

Förankring i kursplanens syfte

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen i samhället.

Centralt innehåll från kursplanen

 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genomgångar, film, laborationer, eget arbete, diskussioner

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genomföra och utvärdera laborationer, skriftliga uppgifter, muntliga diskussioner, prov, klassrumsaktivitet

Veckoplanering, när ska vi göra vad? 

se classroom

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Vi tar tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet. Både laborativt och teoretisk arbete ger omväxling.
 • att var och en genom delaktighet och ansvarstagande får utveckla både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
 • att var och en blir sedd, bekräftad, ifrågasatt, upprättad och inte minst inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.
 • att välkomnandets etik visar sig såväl i mötet mellan människor som i den miljö som vi är med och skapar tillsammans.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.