En resa i jordens utveckling

När, under vilka veckor? v. 4-8

Ansvarig: Ingela och Daniel

 

Vad?

Frågeställning:

 • Hur startade livet på vår planet jorden?
 • Vilka olika perioder har jorden varit med om och vad skedde här?
 • Vad kan vi se för spår och hur tror vi att det var att leva på den här tiden?

 

Dessa begrepp kommer du att känna till efter genomfört arbete:

 • Prekambrium, Kambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Karbon, Perm, Trias, Jura, Krita, tidslinje, period, 

Elevernas delaktighet i utformandet av undervisningen i En resa i jordens utveckling:

 • Genom VT-rutinen Chalk board tar vi reda på elevernas tidigare kunskaper. Arbetet formas av elevernas intresse. Detta innebär att vi kan stanna upp och fördjupa oss under arbetets gång. 

 

Övergripande mål från LGR 11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

 

Förankring i kursplanens syfte:

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll från kursplanen

Att undersöka verkligheten

 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen 

 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid. 
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

 

Hur ska vi arbeta? 

Vi läser och tittar på filmer som förklara de olika perioderna. Vi skriver och ritar för att visa förståelse och minnas det vi läst och sett. 

Veckoplanering, när ska vi göra vad? 

 • Vi börjar med att fundera tillsammans kring hur vi tror att livet på jorden skapades. Vi använder oss av rutinen Chalk board
 • Vi tittar på Jack och jordens utveckling (prekambrium, kambrium och ordovicium)
 • Vi visar klassen en tidslinje och berättar vilka perioder som pågick under livets utveckling.
 • Vi påbörjar en gemensam tidslinje och ritar in de olika stadierna t ex från bakterie till växtcell vidare till djurceller.
 • Vi fortsätter rita på vår tidslinje. 
 • Vi fortsätter rita på vår tidslinje. 
 • Vi skapar dinosaurier. 
 • Vi fortsätter rita på vår tidslinje. 
 • Vi fortsätter rita på vår tidslinje. 

 

Sammanhang och aktualitet

 • Efter att ha tittat ut i rymden är vi nu intresserade av hur livet på vår planet Tellus uppstod. I vårt tidigare arbete med planeterna vet vi att det är enbart på vår planet som liv har uppstått. På vilket sätt det uppstått ska vi ta reda på i detta arbete.  

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 • Vi använder oss av så många olika uttryckssätt som möjligt för att få alla elever delaktig. Vi arbetar praktiskt för att visualisera våra perioder. Vi samtalar kring faktatexter och filmer för att få till oss fakta kunskaper om de olika perioder.