Engelska Jupiter HT 19

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Judy Arman

När, under vilka veckor?

HT-19

Vad?

Utveckla grundläggande kunskaper i engelska. Utveckla förmågan att förstå talat och skrivet språk, samt kommunicera i tal och skrift.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift (…) på ett funktionellt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

För att nå de olika målen kommer vi bl.a. att;

 • Läsa/lyssna på olika texter från lärobok och läromedlet What’s up samt träna på att översätta dem.
 • Läsa/lyssna på olika samtal och dialoger, och dramatisera dem inför klassen.
 • Prata i stora och små grupper.
 • Skriva egna texter.
 • Se på film/serie, lyssna på sånger, spela spel, leka lekar.

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter.
 • Olika former av samtal och dialoger.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hörförståelse Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå det huvudsakligainnehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Muntlig förmåga Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Muntlig interaktion Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig förmåga Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag. Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Skriftlig förmåga Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar. Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enklaförbättringar av, egna framställningar.
Skriftlig interaktion Kan uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Kan uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Kan uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Arbetssätt Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Visar förståelse genom att översiktligtredogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Följa instruktioner Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med godtagbart resultat. Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med tillfredställande resultat. Agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet med gott resultat.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning. Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i det talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning. Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda strategier för lyssnande och läsning.
Välja och använda material från olika medier Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevansanvända det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sättanvända det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Hur?

Undervisningen kommer att bl. a. utgå från läromedlet What’s up 4 och Engelska 4 för att läsa/lyssna och arbeta med texter, glosor, övningar och grammatiska moment.

Arbetssätt:

 • Praktiska övningar – tala och diskutera engelska.
 • Leka lekar på engelska där också talet får komma till användning.
 • Praktisera livsnära situationer på engelska.
 • Varierande arbetssätt med hänsyn till varje enskild individ.
 • Enskilt och grupparbete.
 • Högläsning av texter samt återberättande.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisning av uppgifter och läxor sker under lektionerna. Det kan handla om glosförhör, muntliga redovisningar eller skriftliga uppgifter där man ska skriva enkla meningar eller lite längre sammanhängande texter. Bedömningen sker formativt.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.