Australia – fördjupning

Ansvarig: Caroline Bergengren
När: 2-11

 

Vad?

Fördjupningsarbete om Australien.

En individanpassad språkträning via realia med koppling till so-ämnet genom att djupdyka i ett valfritt område/ämne. Reflektioner kring levnadssätt, kultur samt egna erfarenheter.

Huvudsyftet är att öva mer på eget valt utvecklingsområde under perioden samt att reflektera över sin egen inlärning.

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad vill jag veta mer om? Vad vet jag om mitt utvalda område/ämne redan idag? Vad är det jag vill veta mer om? Var hittar jag svaren på mina frågor? Vad betyder det här för människorna som lever där?

 

Vad vill du bli bättre på? Vad vill du öva mer på?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, dvs om Australien.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.


 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Förmågor Australia.pdf"
För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?

 

Hur ska vi arbeta?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi väljer individuellt hur vi vill redovisa vårt fördjupningsarbete.

Utvalda delar ges till Caroline.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 3 – Vi startar projektet med att repetera våra kunskaper om Australien. Vi lyssnar på en föreläsning om Aboriginer och Indianer och reflekterar över likheter, skillnader, kolonisation mm.
Vi funderar över vad det är som intresserar oss och väljer ett område vi vill fördjupa oss i.
v 4 – Eleverna definierar individuella utvecklingsområden och planerar HUR de ska göra för utvecklas. Eleverna grovplanerar sina arbeten och funderar över mål med sina arbeten. Formulerar frågeställningar kring sina valda fördjupningsområden och söker information. Var söker man informationen och är den trovärdig?
v 5 – Söker information, strukturerar sitt skrivande och jobbar medvetet mot sina mål.
v 6 – Skriver och jobbar medvetet mot sina mål.
v 7 – Skickar in arbeten till Caroline och förbereder redovisningar
v 8 – Redovisar

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Eftersom Australien är ett utav de engelsktalande länderna tar vi oss an delar av dess historia, geografi och kultur. Vi utgår ifrån våra, dvs elevernas individuella intressen som känns meningsfulla för dem att fördjupa sig i.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift på ett funktionellt sätt,
 • kan samspela I möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,kommunikation, skapande och lärande.
 • kan använda kunskaper från de tekniska och humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild och drama samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

 • Att vara “i dialog med omvärlden”.
 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (“autentiskt lärande”).
 • vara en arena för mötet mellan forskning och praktik.
 • utveckla våra internationella relationer och låta de globala perspektiven vara en naturlig del av arbetet.
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • vara en plats som genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt, en vördnad och respekt för livet och ett uppskattande av olikhet.