Engelska – åk 8 – Project work – special days or holidays

Ansvarig/Ansvariga: Wei Larsson
När, under vilka veckor? 41-46

Vad? Special days or holidays in the world

Frågeställning (och följdfrågor):

– which special days do we celebrate in Sweden or any other country you know well?
-how do we celebrate them?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

 • Att sätta innehållet i talat språk och texter i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
 • Ge kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor.
 • Att använda språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
 • Att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleven välbekanta områden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
Lyssna och läsa – reception
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och muntliga framställningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningen för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris_Engelska_Text_Uppsats

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Use the Internet to find information about one of the given days (see instruction) or another special day that interests you, present it to the class.


Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

muntlig presentation

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v.41, börja med att välja en fest dag eller speciell dag som är intressant

v. 42-43 jobba i grupp eller par att förberedda tema

v. 44 höst lov

v.45-46 – Presentation med keynotes

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Det har precis varit höstlov och det finns säkert något speciellt minne som man vill bevara och delge sina kamrater. Introducera olika fest blir roligt för alla kultur.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan” (Lgr 11, s.13-14).
 • kommunicera på engelska i tal och skrift
 • använda kunskaper från det humanistiska kunskapsområdet för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
 • använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande , kommunikation, skapande och lärande


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet (beskriv med egna ord):

 • Att var och en blir sedd, bekräftad, ifrågasatt, upprättad och inte mins inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.