Fri skrivning

Ansvarig/Ansvariga: Daniela Kronvall

När, under vilka veckor?

10-14

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor)

Hur kan vi använda våra kunskaper i att skriva engelska texter?

Repetion – Hur skriver man ett brev? Vilka hälsningsfraser respektive avslutningsfraser används? Hur ska dispositionen vara?

Undersöka om hur vi kan hjälpas åt att göra vår vattenmiljö ännu bättre?

Uppmärksamma hur viktigt det är med rent vatten så att vi har tillgång till det i framtiden. Kolla: http://mittvatten.se/#/.

Hur kan man skiva en dikt om exempelvis vatten? Vad är en haiku dikt och vilken teknik använder man för att skriva den?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

– Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

– Att söka efter information, dvs att välja källor och att välja ut information.

– Att följa instruktioner

– Att skriftligt formulera sig

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Sånger, sagor, dikter.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier (t ex när du letar information om hur vi kan förbättra vår vattenmiljö på http://mittvatten.sehttp://wateruseitwisely.com/tip-tank-game/).

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

– Förstå och tolka innehållet i talad engelska

– Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

– Skriftlig framställning, formulera sig och kommunicera i skrift

– Visa förståelse

– Följa instruktioner

– Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

– Se samband

– Se konsekvenser

– Se olika perspektiv

Hur?

Tillsammans med eleverna samtalar vi om och enas kring

Hur man kan använda vatten på ett klokt sätt

(http://wateruseitwisely.com/kids/lesson-plans/)

Digital spel om hur vi tar hand om vatten på bästa sätt

(http://wateruseitwisely.com/tip-tank-game/)

Grundformerna för ett brev

Ordförråd, uttryck, fraser

Hur ska vi arbeta?

Eleverna får läsa breven från sina brevvänner i Indien.

Eleverna jämför likheter och olikheter mellan sättet eleverna har skrivit brev till varandra på Kjell Borneland Academy och Lemshaga.

VT rutin – Eleverna jämför likheter och olikheter mellan elevernas kunskap om vatten i Indien och deras egna kunskap. Eleverna funderar på vad de skulle vilja lära sig om vatten som de kan lära sina vänner i Indien.

Eleverna får lära sig om hur vi kan göra vår vattenmiljö bättre för framtiden (boka datorer).

Eleverna skriver varsitt brev på dator till eleverna i Indien, Kjell Borneland Academy, där de berättar om vad vi kan göra för att vår vattenmiljö ska bli bättre för framtiden. De får även lägga in bilder som är relaterade till bättre vattenmiljö och/eller bilder på dem själva i brevet (boka datorer).

Eleverna gör tillsammans en ordlista som hör till vatten av ord som de stöter på i sitt lärande.

Denna ordlista används när eleverna ska skriva haiku dikter.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi skickar våra brev till era vänner i Indien.

Dikterna illustreras och läses upp för en liten grupp.

De anslås på klassrumsväggen.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v 10

Introduktion av denna LPP. Överlämning av breven från brevvännerna i Indien.

VT-övning om elevernas kunskap om vatten hitintills. Eleverna får jämföra likheter och olikheter mellan elevernas kunskap om vatten i Indien och deras egna kunskap. Eleverna funderar på vad de skulle vilja lära sig om vatten som de kan lära sina vänner i Indien angående en bättre vattenmiljö för framtiden.

Eleverna jämför likheter och olikheter mellan sättet eleverna har skrivit brev till varandra på Kjell Borneland Academy och Lemshaga.

Repetition – Hur skriver man ett brev? Vilka hälsningsfraser respektive avslutningsfraser används? Hur ska dispositionen vara? Eleverna antecknar i sina anteckningsböcker.

v 11

Först undersöker ni tillsammans om hur vi, människor, kan hjälpas åt att göra vår vattenmiljö ännu bättre. Använd materialet på hemsidan Water use it wisely(http://wateruseitwisely.com/kids/lesson-plans/).

Skriv ner alla nya ord som ni hittar på ett papper som ni sätter upp på väggen i klassrummet. Där kan alla elever få skriva till nya ord som de hittar under veckans gång. Ge minst tio av dessa ord i läxa, veckan därpå ge minst tio ord igen (lägg ut orden på SchoolSoft). Låt eleverna vara ord detektiver. 

Sen får eleverna själva söka information som de skriver ner i sina anteckningsböcker. (Boka datorer för Mars Grön tisdag lektionen och onsdagslektionen för Mars Röd).

VT-övning, Ni sammanställer all information om vatten tillsammans. Alla antecknar så att alla får lära sig av varandra.

Uppmärksamma hur viktigt det är med rent vatten så att vi har tillgång till det i framtiden. Kolla: http://mittvatten.se/#/.

Eleverna får börja förbereda sitt skrivande, exempelvis göra en mind-map för att sedan börja skissa på sina brev i sina anteckningsböcker (inför att det ska skriva sin slutliga version på datorn kommande vecka).

v 12

Eleverna får två lektioner att skriva sina brev på dator så det är bra att de har förberett sig för hur och vad de vill ska vara med sina brev till sina brevvänner. (Boka datorer för måndagslektionen och tisdagslektionen för Mars Grön samt måndagslektionen och onsdagslektionen för Mars Röd).

Introduktion om dikter. Hur skriver man dikt? Vad vill man förmedla? Hur kan man förmedla det? Vi provar en japansk teknik – Haiku. Kolla denna hemsida: http://www.haikurymden.se/index/htm.

V 13

Praktisera alla nya ord som eleverna har fått lära sig under vatten projektet. Interaktivt lärande om vatten med pussel, spel och tipspromenad (http://www.glendaleaz.com/waterconservation/documents/wc_scavengerhunt.pdfhttp://www.glendaleaz.com/waterconservation/documents/WC_Wordsearchandscramble.pdf,

Skriva egna dikter med orden som eleverna bland annat har fått lära sig om vatten. Dikterna illustreras och läses upp för en liten grupp. De kan även få skriva om andra ämnen också.

De anslås på klassrumsväggen.

v 14

Kolla på filmerna som eleverna har skickat till Indien och de som de själva har fått av sina brevvänner.

Utvärdering av detta projekt.

Eleverna jobbar med regelbundna verb i nutid genom olika övningar.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Föräldrar.

Elever och lärare på Kjell Borneland Acadamy.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Autentiskt lärande- vi använder oss av våra kunskaper i engelska för att få kontakt med elever i ett annat land.

Eleverna får en förförståelse om hur det är att leva i ett annat land.

Övergripande mål från läroplanen 2.2

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet

Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utvecklas.