Grammar – fun and useful!

När, under vilka veckor? v.3 – v.21

Vad?

  • Grammatik

Frågeställning och följdfrågor

Hur och när används följande grammatiska företeelser:

am/are/is, was/were, do/does, have/has, övriga verb (-s efter he/she/it), regelbundna och oregelbundna verbformer i infinitiv, preteritum och perfekt particip, pågående form (-ing), a/an, who/which, possessiva pronomen, genitiv, futurum (to be going to/will/shall), substantiv – regelbunden och oregelbunden plural, substantiv – räknebara och oräknebara, adjektiv – komparation.

 

Förankring i kursplanens syfte

Eleverna ska genom detta arbete utveckla förmågan att ”formulera sig och kommunicera i tal och skrift”.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

E: I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

C: I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

A: I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

  • Genomgångar varvas med kortare muntliga och skriftliga övningar.
  • Regelbundna avstämningar (efter varje grammatisk del)
  • Avslutningsvis skriver eleverna en längre text där de visar vad de kan grammatiskt sett.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömning sker såväl formativt som summativt. Eleverna ges, under lektionstid, möjlighet att uttrycka sig både skriftligt och muntligt på engelska, t.ex. genom kortare skrivövningar eller i diskussioner. Efter varje ny grammatisk företeelse kommer vi att ha fortlöpande avstämningar samt en avslutande, större skriftlig uppgift där eleverna får möjlighet att visa vad de har lärt sig.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.2-3: am/are/is, was/were, do/does, have/has, övriga verb (-s efter he/she/it)

v. 4 – v. 8: regelbundna och oregelbundna verbformer i infinitiv, preteritum och perfekt particip

v. 10: pågående form (-ing)

v. 11: a/an

v. 12: who/which

v. 13- Substantiv – regelbunden och oregelbunden plural

15: Adjektiv – komparation

v. 16-17: possessiva pronomen

v. 17 who/which, genitiv, futurum

v. 18 Substantiv – räknebara och oräknebara

v. 19-21. Avslutande skrivuppgift

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.