Superheroes including me

Ansvarig/Ansvariga: Sofia Ljungkvist

När, under vilka veckor? 16-22

Vad? Med superhjältar som språngbräda skuttar vi ut i skrivande och pratande på engelska. Vi kommer att stöta på olika idéer om vad superhjältar är och gör och använda våra funderingar i arbetet. 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en superhjälte? Vad ser vi, tänker vi och undrar vi om de bilder vi ser?

Hur gör jag när jag ska skriva på engelska?

Hur kan vi jobba med att prata engelska i grupp så att alla i gruppen får prata?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Åsikter, känslor och erfarenheter. – Vad tänker vi när vi ser bilderna? Kan vi berätta det på engelska?

Presentationer (…) berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. – Försöka prata och skriva så mycket det bara går på engelska. 

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar. – Använd de strategier som vi pratar om på lektionerna. Fokusera på rätt sak, hoppa över och fortsätt jobba om du kör fast, jobba runt problemet om du inte kommer på ordet, osv. 

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.– T ex nicka och se positiv ut när kompisarna pratar, fråga saker, berätta saker som hänger ihop med det ni pratar om, osv. 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Alltså ungefär;

Prata och skriva på engelska, så att det hänger ihop.

Bearbeta och förbättra din text och rätta dig själv när du pratar.

Använda dina strategier så att du jobbar smartast med engelskan.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

I samtalsgrupper kring VT-rutinen, I see, I think, I wonder, med lotting som delaktighetsmetod.

I enskilt skrivarbete med meningsmaskinen som metod.

I grupper där vi skapar låtar och/eller pjäser.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Inspelning av samtal på dator.

Skrift i lila boken och DYB-book.

Uppspel och/eller inspelning av låtar/pjäser.

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 16-18: Fokus på att skriva och samtala.

v. 19-22: Fokus på att skriva och skapa sånger/pjäser.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Alla vi möter i livet.

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Inspirationen till detta är illustrationer som är aktuella i nationell och internationell media just nu. http://limpan.org/media/

Att arbeta kring normer och föreställningar om människor (även i superhjälteform) är alltid aktuellt. Genom att koppla denna teckningsserie till skolans arbete i engelska är förhoppningen att barnen får mer igenkänning i människors olika nyanser. Även stålmannen blir ledsen ibland!

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språkbildmusikdrama… 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
  • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande (Många elever i Jupiter älskar att teckna, måla, skapa, så därför använder vi målarboksbilder som startblock.)
  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagandeutvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga. (Vi testar t ex olika lottningsmetoder för att försöka skapa en jämn delaktighet.)
  • Vår skola ska genomsyras av ett demokratiskt förhållningssätt och ett uppskattande av olikhet.
  • Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika personlighet.
  • Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi, och till vilket samhälle? (Vidsynta, empatiska människor till ett samhälle fullt av olikheter.)