Engelska – åk 9 – Traditions

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maggie Morkos

När, under vilka veckor? v.2-14

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

– Vad är en tradition?

– Vilka traditioner har vi i Sverige? Vilka traditioner finns det i engelsktalande länder? Inom religion, folkgrupper, länder…
– Vad finns det för likheter och/eller olikheter inom traditioner runt om världen?
Koppling till SO och religion.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • Kommunicera på engelska i tal och skrift.
 • Använda kunskaper från det humanistiska och etiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhället och vardagsliv.
 • Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Förankring i kursplanens syfte:

 • Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
 • Eleverna ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och sammanhang där engelskan används.
 • att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • Att eleven utvecklar kunskaper i det engelska språket och kunskaper om områden där engelskan används.
 • Att få tilltro till sin förmåga för att kunna använda det engelska språket i olika situationer och för skilda syften.
 • Att kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, att kunna använda det engelska språket i olika situationer och för skilda syften.
 • att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags engelska texter. 
 • Att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Centralt innehåll från kursplanen:

Kommunikationens innehåll
 • Aktuella och för eleven välbekanta områden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften
 • Hur sammanhängande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helhet.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga srategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris_Engelska_Realia.pdf

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Genom att läsa och/eller lyssna på utvalda texter samt ha muntliga och skriftliga diskussioner/reflektioner kring dessa.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom skriftliga och muntliga reflektioner/diskussioner. 
Genom ett fördjupningsarbete med ett tema som eleven själv valt att skriva sin uppsats om och genom att göra en redovisning om den.

Tema lista och instruktionslapp för slutuppgifterna finns även på SchoolSoft, under ”Ämne” > fliken EN > Filer & länkar (till höger, scrolla ner).

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.2 – Spread of English

v.3-8 – läsa och diskutera kring några olika traditioner
v.9 – Sportlov
v.10-12 – välja och forska om en vald tradition och skriva på uppstasen samt inlämning av uppsats
v.13 – Påsklov
v.14 – Förberedelse av Keynote för redovisning
v.15-17 – Förberedelse inför + genomförande av NP
v.18-20 – muntlig presentation av sin tradition
v.22 – Film

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Genom ett samarbete med SO där man arbetar kring religioner, jobbar vi med traditioner i engelska och fördjupar oss inom detta genom att lära oss mer om viktiga traditioner i engelsktalande länder.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • Att var och en blir sedd, bekräftad, ifrågasatt, upprättad och inte mins inspirerad till att våga, våga ta risker, växa och utvecklas.

I projektet arbetar vi för att fördjupa lärandet, vi arbetar på djupet med texters innehåll och budskap och lyfter frågor som syftar till att fundera kring sin egen identitet och hur samhället och världen omkring oss påverkar oss nu samt har påverkat oss.