Writing Recount / Report

Ansvarig: Caroline Bergengren
När vecka 12-16

Vad? Writing: Recount / Report

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Vad finns det för olika genrer och vad har de för sociala syften och mål?
 • Vilken struktur har en återberättande text och / eller en rapport?
 • Vilka språkliga särdrag har dessa texter?
 • Hur kan vi genom samarbete utveckla vårt skrivande?

Eleverna kommer att:

 • Utveckla sin skriftliga framställning innehållsligt och språkligt vad avser ordförråd och meningsbyggnad.
 • Utveckla sin förmåga att använda sig av adekvata skrivregler.
 • Utveckla sin språkliga säkerhet i tal och skrift.
 • Utveckla sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll från kursplanen:

Inom kommunikationens innehåll jobbar vi med:

 • aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden samt intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer.

Inom receptiva förmågor (lyssna/läsa) kommer vi att jobba med:

 • muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar;
 • strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang,
 • hur sambandsord ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Inom tala och skriva kommer vi att jobba med:

 • olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften,
 • muntliga och skriftliga återberättande texter / rapporter,
 • språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Se nedan för aktuella delar av matrisen som bedöms samt gradering inom förmågorna

För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.
Hela matrisen med lite förklaringar (t.ex exempel på uppgifter som visar på förmågorna och bedömningsaspekter):
Ladda ner dokumentet "Engelska matris_7-9_m.förklaring.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska arbete enligt metoden: ”Curriculum Cycle” och eleverna ska skriva egna texter.

1. Vi bygger upp kunskaper om ämnet

2. Vi tittar på hur man bygger upp texten

3. Skriver och läser exempeltexter tillsammans

4. Självständigt skrivande med autentiska platser, namn och företag.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Jag bedömer vad texten kan berätta för oss – ditt skrivande. Generellt: titta på helheten, texttyp, strukturen, passande språk, meningsbyggnad och stavning.

Redovisning sker i form av skriftlig produktion av texttyp och muntligt berättande i grupper

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v. 12 Ser över vår kunskaper i valda ämnen och tränar på att söka information

v. 13 Vi lär oss om de olika texttyperna, syfte med texterna, struktur/organistion, sambandsord och om språkliga särdrag.

v. 14 Vi skriver återberättande och / eller en faktatext tillsammans och eleverna skriver själva

v. 15 Påsklov

v. 16 Redovisar i grupper

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

I dagens samhälle behöver vi kunna läsa, skriva och tänka kritiskt. Vi behöver kunna leva och arbeta i ett mångkulturellt sammanhang och lösa nya sorters problem. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språk- såväl som personlig utveckling.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven

 • utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra.
 • utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan.
 • utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd.


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

 • Autentiska samtal under projektets gång, elever och lärare emellan.
 • Genom att våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang.
 • Genom att eleven aktivt söker vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.