Filmrecension Twilight

När, under vilka veckor? V.20-23

Ansvarig: Maria Troedsson

Vad ska vi göra?

Skriva filmrecension om filmen Twilight.

Hur ska vi arbeta?
Se på filmen Twilight för att sedan skriva en filmrecension om den.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
V. 20 Se filmen

V.21 (Lemshagas ta igen dagar)

V.22-23 Skriva filmrecension om filmen utifrån en given mall.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, i framställningar av olika slag.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i framställningar av olika slag.

 

______________________________________________

Centralt innehåll från kursplanen

  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Förankring i kursplanens syfte

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Övergripande mål från LGR11 2.2
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
Filmrecension Twilight