Franska Åk6 HT18

Ansvarig/Ansvariga lärare: Caroline Joons

När, under vilka veckor? HT18

Vad?

Fokus i år är att börja utveckla en bas för att kunna kommunicera på franska genom att enkelt kunna presentera sig och prata om enkla tema, såsom sig själv, sin familj, sina husdjur m.m.
Frågeställning och följdfrågor

– Vad kan vi om Frankrike? (Reggiosamling av förkunskaper)
– Hur säger man siffrorna på franska? Hur uttalar man alfabetet?
– Hur hälsar eller presenterar man sig på franska? Vad man heter, hur gammal man är, var man bor? Om man har syskon?
– Vad heter olika husdjur? Hur säger man ifall man har eller inte har husdjur hemma?
– Hur ser Frankrike ut? Hur ser livet ut och hur funkar språket i Frankrike och fransktalande länder?
– Vilka kända barnsånger finns det?

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

– ges möjligheter att kommunicera på något främmande språk på ett funktionellt sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte

– Grundläggande kunskaper för kommunikation: skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, uttal, mm.
– Se samband eller likheter/olikheter mellan Frankrike och Sverige.

Centralt innehåll från kursplanen

Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga genom att:
– utveckla sin förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift,
– fördjupa sin förståelse av talat språk i olika situationer och sammanhang,
– utveckla sin förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas och göra jämförelser med egna erfarenheter.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Åk6 får betyg i moderna språk ( från HT18) skolverket

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/08/Matris_Franska_gen.pdf

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- och skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, lekar m.m.

Vi jobbar utifrån läromedlet ”La Nouvelle Chouette A”.

På lektionerna kan eleverna jobba med och diskutera kring ett samtalsämne (eventuellt ämnet i läromedlets kapitel).
Vi lär oss även att sjunga kända barnsånger som ”Un kilomètre à pied” och ”Sur le pont d’Avignon”.

Vi ska använda google classroom var lärare kommer att lägga till olika typ av övningar, läxor, lektionen, prov förberädelser osv.

Allt ligger på schoolsoft vid vecka planering. Det är elevers ansvar att logga in innan varje lektion och se vad man måste göra och förbereda sig på bäst sätt. Hemläxor och prov schemat ligger också på schoolsoft.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vid varje lektionstart eller vid start av ett ämnesområde presenteras ett tema och vad som ska göras. Klassen diskuterar kring samtalsämnet (eventuellt temat i läromedlets respektive kapitel) på franska. Eleverna samarbetar och hjälps åt att förstå läraren och/eller läromedlet och sedan föra kommunikationen vidare.

Bedömning sker via muntlig interaktion (kontinuerligt under lektionstid) och skriftliga övningar/framställningar samt hör- och läsövningar.
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Titta på School soft under rubriken ”gecko plannering”

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Målet är att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intressen samt att kunna kommunicera på franska.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

– att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare.
– aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
– ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna (Vad har fungerat? Vad behöver utvecklas? Engagerade projektet eleverna?):

Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer: