Fritids -Lokal pedagogisk planering – Lekar

Ämne: Lekar
Årskurs: Mellangården fritids
Ansvarig: Tina Fredriksen, Julia Nilson & Axel Westin
När: Läsåret 22/23 under utomhusvistelse

Varför?

 • Varför leker vi tillsammans?

Vi leker tillsammans för att lära oss att:

 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett. demokratiskt och empatiskt förhållningssätt. (LGR 22 s.22)
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang. (LGR 22 s.22)
 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. (LGR 22 s.22)
 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila. (LGR 22 s.22)

Vad?
Genom att eleverna leker tillsammans utvecklar de förmågan att: 

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. (LGR 22 s.27)
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. (LGR 22 s.27)
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. (LGR 22 s.27)
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. (LGR 22 s.24)
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag. (LGR 22 s.24)
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. (LGR 22 s.24)

Hur?

Eleverna kommer introduceras i lekar ledda av pedagoger som startar i början av rastverksamheten.

Lekarna är återkommande med syfte att eleverna ska kunna reglerna och kan ansluta när som helst under lekens gång. Eleverna får möjligheten till att interagera med andra elever.

Eleverna kommer att kunna vara med och påverka vilka lekar som leks för att få känna delaktighet i planeringen. 

CoT – Åtta kulturella krafter för ett tänkande klassrum
Hur används de åtta kulturella krafterna för ett tänkande klassrum i undervisningen?

Tid – Måndagar och torsdagar kl 15:00 och när tillfälle ges.

Möjligheter – Alla elever ska få möjligheten att delta. Eleverna ges kontinuerligt möjlighet att själva vara med och påverka vilka lekar vi leker. 

Förväntningar –  Att alla elever har en vilja att ta instruktioner för hur och varför vi leker leken.  

Rutiner – Vi leker återkommande lekar som ger eleverna en trygghet då de lär sig reglerna snabbt.

Interaktion – Sker genom dialog mellan elever och pedagoger som i sin tur leder till att eleverna interagerar med varandra – relationsskapandet. 

Miljö – Lekarna sker utomhus där vi har god yta att röra oss på. Platsen bjuder in till rörelse och vila. Vi har ett öppet klimat där alla elever ska känna sig trygga i att kunna delta och komma med egna idéer kring leken.

Språk – Vi instruerar eleverna på ett sätt som passar dem. Vi ger dem tid att identifiera och reflektera kring lekens instruktioner för att eleverna ska känna delaktighet.

Modellering – En vuxen som visar alltid hur leken går till och är närvarande under hela lekens gång. Vi visar hur man är en god lekkamrat som förhåller sig till lekens regler – speciellt vid förlust.