Fritisråd

Lemshaga,Lokala planeringar 2018-2019,fritids

Fritisråd

Ansvarig/Ansvariga: Ansvarspedagogerna på fritids. Pernilla, Agnes, Lisen

När, hur ofta? En gång i månaden under 2018-2019

Vad? Fritidsråd

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka frågor väljer barnen att lyfta. Hur kan vi tillsammmans med barnen gemensamt utveckla verksamheten på fritidshemmet?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

2.3 Elevernas ansvar och inflytande

  • tillsammans med eleverna planera…
  • och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar.

 

4. Fritidshemmet

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem samt omsätta idéer i handling.

Hur?

Återkommande avsätter vi diskussionstid för klasserna. Kan vi skapa en fördjupad förståelse för verksamheten hos barnen genom en kontinuerlig tid för diskussion och vad leder det till? Om vi ger eleverna ett tydligt mandat att själv bidraga till och utveckla en ”egen” del av verksamheten vad händer då?

 

Hur ska vi redovisa och dokumentera?

Det kommer bli en del av deras vardag. Deras tankar skall leda till att bli en del av verksamheten. Vi kommer att jobba i Neptunus, Uranus samt Saturnus i något större utsträckning mot ett entreprenöriellt lärande.

 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Återkommande under hela låsåret. En gång i månaden. 

Vi stämmer kontinuerligt av hur arbetet utvecklas under fritidsmötena ht/vt

Utvärdering av pedagoger och elever görs HT 2018 samt VT2019

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Hem, skola.

 

Varför?

För att återkommande kunna uppgradera verksamheten i linje med barnens intresseområden. Att öka barnens delaktighet i utformningen av verksamheten. utveckla barnens förmåga att själva vara aktiva aktörer.

Övergripande mål från LGR11, reviderad 2016

 

4. Fritidshemmet

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserad och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

 

Utvärdering

Utvärdering av pedagoger och elever görs HT 2018 och VT2019

Samtidigt präglas arbetet av en kontinuerlig återkoppling mellan

idéer-diskussion-prövande av beslut samt hur tycker ni det går? Något vi behöver ändra på eller tillföra. Vem kan delge idéer och genomförande så att projekten lever vidare. Ett entreprenöriellt lärande.

 

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

www.skollyftet.se

Pedagogisk dokumentation:

Anslås samt blir en naturlig del av barnens vardag vilket också lyfts på föräldrar mötet. Vi kan även ge information för föräldrar vid hämtning eller lämning av barnen.